Przetargi.pl
„Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej” – opracowanie dokumentacji projektowej

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza przetarg

 • Adres: 31-586 Kraków, Centralna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(12)6167000 , fax. +48(12)6167417
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa
  Centralna 53
  31-586 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(12)6167000, fax. +48(12)6167417
  REGON: 35711616300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdmk.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej” – opracowanie dokumentacji projektowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach zadania „uruchomienie autobusowej komunikacji miejskiej do Bodzowa – dostosowanie ul. Widłakowej”. 2. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą: zakresu rzeczowego wraz z załącznikami (zał. 6 do SIWZ) oraz istotnych postanowień umowy (zał. 2 do SIWZ). 3. Wymagany okres gwarancji: co najmniej 24 miesiące. Maksymalny, realny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (Oferty zawierające okres gwarancji mniejszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone). 4. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.04.2022 r., z tym że: Etap I: opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie stosownej decyzji formalno-prawnej warunkującej realizację inwestycji: do dnia 03.12.2021 r. Etap II: opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z ostateczną decyzją administracyjną warunkującą wykonanie robót budowlanych: do dnia 29.04.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach