Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2014-2015 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Zakrzowa oraz zwodociągowanie części Wojnicza i Olszyn - < Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w części północnej ul. Warszawskiej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kąpielowej i ul. Ks. Popiełuszki > i < Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu od ul. Rolniczej do ul. Nadbrzeżnej>

Gmina Wojnicz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-830 Wojnicz, Rynek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6790108 , fax. 014 6790100
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wojnicz
  Rynek 1 1
  32-830 Wojnicz, woj. małopolskie
  tel. 014 6790108, fax. 014 6790100
  REGON: 85166097300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wojnicz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2014-2015 poprzez częściową kanalizację Wojnicza i Zakrzowa oraz zwodociągowanie części Wojnicza i Olszyn - < Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu w części północnej ul. Warszawskiej oraz od ul. Słonecznej do ul. Kąpielowej i ul. Ks. Popiełuszki > i < Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojniczu od ul. Rolniczej do ul. Nadbrzeżnej>
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Wojniczu przy ulicach: 1) ul. Warszawskiej - cześć północna, 2) od ul. Słonecznej do ul. Kąpielowej, w części południowo-wschodniej ul. Kąpielowej, 3) ul. Ks. Popiełuszki, 4) od ul. Rolniczej do ul. Nadbrzeżnej, w ul. Nadbrzeżnej. 2. Zakres zadania inwestycyjnego będący przedmiotem zamówienia został zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu na arkuszach map sytuacyjno - wysokościowych w skali 1:1000 (na rys. nr: 3, 4, 7, 7a, 8, 10,11, 13, 14) stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ - dokumentacja projektowa. 3. Zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia będzie wykonywane w następujących zakresach realizacyjnych: 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części północnej ul. Warszawskiej w Wojniczu w zakresie kanałów głównych o parametrach: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur: PP fi 160 - 71,0 m, PP fi 200 - 989,0 m, PE fi 200 - 39,0 m b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur: PE fi 50 - 4,0 m c) Przewiert (B25-B27) na długości 16,0 m pod drogą relacji Wojnicz-Dąbrowa Tarnowska. 2) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Słonecznej do ul. Kąpielowej i ul. Ks. Popiełuszki, w części południowo-wschodniej ul. Kąpielowej w zakresie kanałów głównych o parametrach: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur: PP fi 160 - 199 m, PP fi 200 - 1569 m b) kanalizacja sanitarna ciśnieniowa z rur:PE fi 90 - 347 m (bez zakresu zrealizowanego na dz. ew. nr 689/1-65 m) c) przepompownia ścieków PW2 wraz z monitoringiem i pomiarem przepływu d) przewiert (F78-F79) na długości 16,0 m pod ul. Kąpielową. 3) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Rolniczej do ul. Nadbrzeżnej, w ul. Nadbrzeżnej w Wojniczu w zakresie kanałów głównych o parametrach: a) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:PP160 - 85,0 m, PP200 - 1304,0 m, PE200 - 56,0 m b) przewiert na długości 27,0 m pod drogą relacji Wojnicz-Nowy Sącz. 4. Charakterystyka robót: roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty w zakresie stabilizacji gruntu, roboty w zakresie odwodnienia gruntu, roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, roboty w zakresie naprawy nawierzchni, przekroczenia dróg. Sieć kanalizacyjna będzie ułożona w wykopie wąskoprzestrzennym o ścianach pionowych. Wszystkie zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych winny gwarantować ich szczelność i być dostosowane do rodzaju powierzchni, na jakiej są montowane. Poza ciągami komunikacyjnymi stożki studni wyprowadzić min. 15-20 cm ponad poziom terenu. 5. W ramach niniejszego zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy obsługa geodezyjna robót łącznie z inwentaryzacją powykonawczą, inspekcja kamerą TV wybudowanych kanałów, inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym badanie stopnia zagęszczenie gruntu pod drogami utwardzonymi. 6. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. : 1) w dokumentacji projektowej, 2) w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) w przedmiarach robót. Zamawiający informuje, iż oprócz wersji elektronicznej - całość dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia jest dostępna do wglądu Wykonawców, w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wojniczu ul. Rynek 1, pokój nr 19 (I piętro), od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00-15:00. 7. Zamawiający informuje, że jeżeli w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, dokumentacji technicznej opisującej zakres robót znajdują nazwy firmowe materiałów, towarów, systemów, to mają one charakter i znaczenie przykładowe i każdorazowo można zastosować materiały, towary i systemy równoważne, spełniające wymogi opisane dokumentacją projektową. Oceniając równoważność Zamawiający badał będzie: 1) kanały z rur kanalizacyjnych PP PRAGMA o średnicy 160-139 mm łączone na wcisk, powinny charakteryzować się następującymi cechami: rura kanalizacyjna PVC o średnica 160mm, o sztywności obwodowa SN8, 2) kanały z rur kanalizacyjnych PP PRAGMA o średnicy 200-174 mm łączone na wcisk, powinny charakteryzować się następującymi cechami: rura kanalizacyjna PVC o średnicy 200-174 mm , o sztywności obwodowej SN8, 3) rura osłonowa AROTA typ DVK50, powinna charakteryzować się następującymi cechami: rura osłonowa dwudzielna fi 90mm do kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i telewizyjnych układanych pod ziemią, 4) pompownia PW2 z dwoma pompami pomp FLYGT DP3068 180HT/14, powinna charakteryzować się następującymi cechami: dwie pompy z orurowaniem Dn=65/80 ze stali nierdzewnej i sterownicą SPR2-DI z podstem roboczym, zaworem fi50 do płukania, kolankami na rurze odpowietrzającej; układ do powiadamiania o sytuacjach awaryjnych SPM-GPRS w oparciu o moduł komunikacyjny MODBUS z możliwością włączenia do systemu monitoringu-PW2, typ pomp DP3068 180HT-14, moc silnik 2,4 KW, wylot przelotowy korpusu 65, punkt pracy Q=4,6 l-s H=11,9 msw, 5) przepływomierz elektromagnetyczny ENKO typu MPP-04 i zasuwa żeliwna kołnierzowa typ E Hawle, powinien charakteryzować się następującymi cechami: przepływomierz elektromagnetyczny do ścieków o średnicy fi 90 mm z zasuwą kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem do rur fi 80 mm. 2. Wymagania dotyczące robót: 1) wszelkie roboty wykonywane przez Wykonawcę winne być zrealizowane zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż., z poszanowaniem mienia Zamawiającego i środowiska oraz zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 2) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wymogami niniejszej SIWZ. 3. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia; 2) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia; 3) Wykonawca od chwili przejęcia terenu budowy zapewnia zabezpieczenie placu budowy i robót oraz warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 4) Wykonawca zapewni kompleksową obsługę geodezyjną budowy przez uprawnione służby geodezyjne oraz wykonanie badań laboratoryjnych na własny koszt przez niezależną branżową jednostkę laboratoryjną; 5) Wykonawca winien chronić przed uszkodzeniem wykonane przez siebie roboty, aż do momentu odbioru końcowego; 6) Wykonawca winien zapewnić utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować teren i przekazać Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót; 7) Wykonawca musi zapewnić inspektorowi nadzoru inwestorskiego pełną dostępność do robót. Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora nadzoru, kiedy roboty zanikające oraz ulegające zakryciu będą gotowe do zbadania i odbioru; 8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania oznakowania i zabezpieczenia ruchu i robót na czas prowadzenia robót (wg opracowanego przez Wykonawcę projektu organizacji ruchu) wraz z bieżącym utrzymaniem tego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót; 9) w przypadku konieczności kierowania ruchem w trakcie realizacji robót Wykonawca musi dysponować pracownikami przeszkolonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 10407 z późn. zm.) w sprawie kierowania ruchem drogowym, którzy będą mogli dawać sygnały uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w czasie prowadzenia robót. W takim przypadku Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego stosowne dokumenty potwierdzające wymagane przeszkolenie pracowników Wykonawcy. 10) Wykonawca powiadamiać będzie przed przystąpieniem do robót oraz o wszelkich późniejszych zmianach organizacji ruchu jednostki odpowiedzialnej za organizację ruchu. 11) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy oraz za wszelkie szkody na osobach i rzeczach powstałe w związku z wykonywanym lub nienależycie wykonanym przedmiotem umowy. 4. Materiały proponowane do montażu i wbudowania muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty. 5. Zaleca się, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Wizja lokalna przeprowadzona jest na koszt Wykonawcy. 6. Wykonawca winien udzielić co najmniej 36 - miesięcznej gwarancji / rękojmi na wykonane roboty budowlane (materiały i robociznę) oraz według gwarancji producenta na zamontowane urządzenia. Gwarancje jakości będą liczone od daty końcowego odbioru robót. 7. Harmonogram rzeczowo-finansowo- terminowy. Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finasowo-terminowego na co najmniej 2 dni (dwa dni) przed dniem podpisania umowy. 8. Dokumentacja powykonawcza W ramach inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w ilości 2 egz. (1 oryginał + 1 kopia + wersja elektroniczna), która powinna być zaopatrzona w następujące załączniki: 6) Wykaz opracowań. 7) Oświadczenie Wykonawcy o kompletności operatu. 8) Dziennik budowy. 9) Pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 10) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem. 11) Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą, w tym: a) zakres rzeczowy potwierdzony przez geodetę, b) szkice geodezyjne powykonawcze, c) mapy i profile dokumentacji powykonawczej, d) płyta DVD - skany map. 12) Protokoły badań, sprawozdań i odbiorów: a) wynik badań zagęszczenie gruntu, b) protokoły badania szczelności, c) oświadczenia o uporządkowaniu i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, d) protokoły z przeglądu technicznego, e) odtworzenie nawierzchni drogowej, f) protokoły odbiorów technicznych oraz protokoły usunięcia stwierdzonych podczas odbiorów usterek i wad g) inspekcja TV nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 2) Materiały: a) lista materiałów, b) aprobaty techniczne, c) deklaracje zgodności, d) atesty higieniczne, e) świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne. 3) Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane prace podzielone związane z przedmiotowej niniejszej umowy zgodnie z zakresem robót ujętych w fakturze wystawionej przez Wykonawcę, Wykonawca zapłacił podwykonawcą w należnej wysokości i terminie. Niniejsze oświadczenie Wykonawcy będzie stanowiło załącznik do faktury wystawionej przez Wykonawcę. 2. Wymagania i dodatkowe informacje dotyczące realizacji: 1) Stopień zagęszczenia gruntu stanowiącego zasyp wykopów należy rejestrować w protokołach badania zagęszczenia. 2) Przed zakończeniem robót ulegających zakryciu, przed zasypaniem rurociągów wykonać geodezyjny odbiór oraz sporządzić dokumentację powykonawczą. Komplet dokumentacji powykonawczej należy przekazać Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. 3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Termin wniesienia wadium upływa w dniu 06 marca 2015 r. o godz. 10:30. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, które zostały określone w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5. Wybór formy wadium należy do Wykonawcy. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wydzielony rachunek Zamawiającego: Urząd Miejski w Wojniczu 32-830 Wojnicz ul. Rynek 1 - Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków Oddział w Wojniczu nr 70 8589 0006 0010 0000 0202 0013 z adnotacją: . 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć kopię przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Za termin wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na rachunek Zamawiającego. Wadium pieniężne musi być zaksięgowane najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, dlatego Wykonawca musi uwzględnić czas, aby wymagana kwota zdążyła wpłynąć na konto Zamawiającego (została zaksięgowana w banku na rzecz Zamawiającego). 7. Inna niż pieniężna forma wadium (art. 45 ust. 6 ustawy Pzp) powinna zostać złożona w formie oryginału w osobnej kopercie w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Wojniczu ul. Rynek 1, Dziennik podawczy (parter) nie później niż do dnia 06 marca 2015 r. do godz. 10:30. UWAGA: natomiast do złożonej przez Wykonawcę oferty należy dołączyć kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem. 8.Wymagana ważność wadium w formach innych niż pieniężna minimum - 30 dni od daty składania ofert. Składane przez Wykonawcę wadium w formie niepieniężnej musi się powoływać w swej treści na przepis art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych i być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wojnicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach