Przetargi.pl
„UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” – Dostępność architektoniczna – dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku nr 17 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-815 Warszawa, Dewajtis
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. - , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Dewajtis 5
  01-815 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. -, fax. -
  REGON: 19560000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.uksw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” – Dostępność architektoniczna – dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku nr 17 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu i dostosowania pomieszczeń sanitariatów dla potrzeb osób z niepełnosprawnością w ramach Projektu UE pn. „UKSW bez barier – uczelnia dla każdego” o nr SL2014:POWR.03.05.00-00-A060/2019, Zadanie 2: „Likwidacja barier architektonicznych„ Etap III. „dostosowanie łazienek” - w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym: - opracowanie jednostadiowego wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dla remontu i dostosowania pomieszczeń sanitariatów dla osób niepełnosprawnych poprzez usunięcie obecnych barier architektonicznych na każdej kondygnacji w budynku nr 17 UKSW w Warszawie w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.), obejmującego branże budowlaną, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych, - opracowanie STWiOR dla wykonanych dokumentacji projektowych - opracowanie przedmiaru w zakresie niezbędnym do wykonania zaprojektowanego przedmiotu - opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu robót - dokonanie zgłoszenia robót budowlanych - wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem - wykonywanie przeglądów serwisowych zainstalowanych urządzeń i instalacji w okresie udzielonej gwarancji. UKSW planuje przeprowadzić przedmiotowy remont budynku nr 17 w celu: - dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie z obecnymi przepisami - poprawy jakości i estetyki sanitariatów poprzez ich generalny remont - Dodatkowym celem remontu jest poprawa standardu wykończenia i wyposażenia sanitariatów w tym rozwiązania problemów z nieprawidłowo funkcjonująca kanalizacją sanitarną i wydobywającym się z niej przykrym zapachem oraz wymianą wyeksploatowanej armatury sanitarnej. Obecne toalety dla niepełnosprawnych nie spełniają wymagań ergonomicznych należytego użytkowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: • 18 800.00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy osiemset 00/100) 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy : Santander Bank Polska S.A. 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 Zaleca się na przelewie wpisać: WADIUM dla DZP.371.11.2020 - „UKSW bez barier – Uczelnia dla każdego” – Dostępność architektoniczna – dostosowanie łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku nr 17 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie w formule zaprojektuj i wybuduj.”. Na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji. UWAGA : dowód wpłaty wadium należy dołączyć do OFERTY. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale w Kancelaria Ogólna (Nowy Gmach – poziom -2, pokój nr 121), ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa w siedzibie Zamawiającego. Zaleca się, aby oryginał wadium złożyć w oddzielnej kopercie (innej niż oferta), opisanej w sposób określony w rozdziale X ust. 11 niniejszej SIWZ z dopiskiem WADIUM. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowe oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach