Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 990.000 zł przeznaczonego na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek

Gmina Lubiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 89-526 Lubiewo, ul. Hallera 9
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3349310 , fax. 052 3349310
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubiewo
  ul. Hallera 9 9
  89-526 Lubiewo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3349310, fax. 052 3349310
  REGON: 09235113300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 990.000 zł przeznaczonego na spłatę w 2012r. wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na udzieleniu kredytu długoterminowego w kwocie 990.000 zł. 1.1.Kredyt przeznaczony będzie na finansowanie spłat przypadających w 2012. rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na następujących warunkach: - kredyt w PLN, - terminy uruchomienia - w transzach miesięcznych w okresie od 26.04.2012r. do 20.12.2012r., - karencja w spłacie kredytu - do dnia 31.03.2015r. - okres spłaty kredytu - raty płatne raz na kwartał od 31.03.2015r. do 31.12.2022r. ( 31 rat po 31.000 PLN, 1 rata po 29.000 PLN), - oprocentowanie kredytu zmienne w oparciu o WIBOR 1M, - spłata odsetek - miesięcznie, odsetki naliczane od kwoty faktycznie udzielonego kredytu, - sposób zabezpieczenia kredytu - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 1.2. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja przygotowawcza oraz oprocentowanie liczone wg stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę banku. 1.3. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części w terminie uzgodnionym z kredytodawcą bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. 1.4. Do wyliczenia kosztów kredytu dla porównania i oceny ofert - należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1M na dzień 01.03.2012r. tj. 4,74 %. 2. W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.lubiewo.bip.net.pl oraz dołączy do SIWZ następujące dokumenty: 1) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lubiewo za 2010r. 2) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie możliwości spłaty kredytu w kwocie 990.000 zł; 3) Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o prawidłowości planowanej kwoty długu; 4) Sprawozdania sporządzone na dzień 31.12.2010r. oraz na 31.12.2011r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N; 5) Uchwałę Rady Gminy Lubiewo w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2015 wraz z prognozą kwoty długu oraz spłaty zobowiązań na lata 2012-2023 oraz aktualne Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej . Opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010r., 2011r, oraz budżet gminy uchwalony na 2012r. jest dostępny w zakładce budżet na stronie www.lubiewo.bip.net.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubiewo.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach