Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

Gmina Ujsoły ogłasza przetarg

 • Adres: 34-371 Ujsoły, ul. Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-33 8647350 , fax. 0-33 8647354
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ujsoły
  ul. Gminna 1
  34-371 Ujsoły, woj. śląskie
  tel. 0-33 8647350, fax. 0-33 8647354
  REGON: 55209900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ujsoly.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 300.000,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100), który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Ujsołach Nr X/83/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 roku zostanie przeznaczony na spłatę zobowiązań z tytułu wczesniej zasciągniętych kredytów. 2. Informacje dotyczące kredytu, o którym mowa w ppkt 1: 1) rodzaj waluty kredytu – kredyt złotówkowy (PLN); 2) oprocentowanie bazowe – oparte na stopie wskazanej przez wykonawcę; 3) Wykonawca pozostawi do dyspozycji Zamawiającego całą kwotę kredytu w terminie nie później niż do dnia 30 września 2019 roku; 4) Wykonawca nie będzie wymagał zabezpieczenia zaciągniętego zobowiązania, a jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego formą takiego zabezpieczenia jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 5) spłata kredytu nastąpi w latach 2020 – 2026, w następujących kwartalnych transzach kapitałowych: - w roku 2020 – po 1.250,00 zł (łącznie: 5.000,00 zł), - w roku 2021 – po 1.250,00 zł (łącznie: 5.000,00 zł), - w roku 2022 – po 14.500,00 zł (łącznie: 58.000,00 zł), - w roku 2023 – po 14.500,00 zł (łącznie: 58.000,00 zł), - w roku 2024 – po 14.500,00 zł (łącznie: 58.000,00 zł), - w roku 2025 – po 14.500,00 zł (łącznie: 58.000,00 zł), - w roku 2026 – po 14.500,00 zł (łącznie: 58.000,00 zł). płatnych każdorazowo do 28 dnia miesiąca kończącego dany kwartał; 6) do czasu uruchomienia kredytu (przekazania go Zamawiającemu), Wykonawca nie będzie naliczał żadnych odsetek; 7) Wykonawca winien zagwarantować przyjęcie każdej wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty; 8) jedyną dopuszczalną przez Zamawiającego walutą rozliczeń jest złoty polski (PLN). 3. Zamawiający do wykonania powyższego zamówienia nie wskazuje czynności w zakresie realizacji zamówienia, w stosunku do których wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej obejmującej przedmiot zamówienia lub inny dokument, na podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa na terenie Polski (dot. w szczególności przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 u.p.z.p., Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 u.p.z.p., zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw; 4) projekt umowy kredytowej wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy. Należy pamiętać o zawarciu we wzorze umowy postanowień zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi; 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach