Przetargi.pl
udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Jasło

Gmina Jasło ogłasza przetarg

 • Adres: 38-200 Jasło, ul. Słowackiego 4
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4436669 , fax. 013 4436635
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasło
  ul. Słowackiego 4 4
  38-200 Jasło, woj. podkarpackie
  tel. 013 4436669, fax. 013 4436635
  REGON: 00054139700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminajaslo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Jasło
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór banku udzielającego kredytu długoterminowego w wysokości 1 100 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 1) Kredyt pobierany będzie w następującym terminie 28.12.2012 r. 1 100 000,00 zł 2) Okres spłaty kredytu: od 31.12.2013 r. do 31.12.2015 r. w następujących ratach: 31.12.2013 r. 300 000,00 zł 31.12.2014 r. 400 000,00 zł 31.12.2015 r. 400 000,00 zł 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w całości kredytu, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowych odpowiednio do wykorzystanego kredytu. 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo przedterminowej spłaty kredytu. 5) Spłata odsetek będzie następowała kwartalnie. 6) Odsetki od kredytu będą naliczane od aktualnego zaangażowania kredytowego. 7) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 8) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż wymienione w Formularzu oferty zgodnie z pkt. 3.2 SIWZ. 9) Oprocentowanie kredytu będzie miało charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR 1M i stałej marży banku. Oprocentowanie kredytu będzie ustalane w dniu pierwszego uruchomienia kredytu i będzie ulegało zmianie co 1 miesiąc, począwszy od dnia pierwszego uruchomienia kredytu. 10) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 11) Rozliczanie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie dokonywane w złotych polskich (PLN). 12) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://download.jaslo.bip.krosoft.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach