Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych.

Gmina Troszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 07-405 Troszyn, ul. Słowackiego 13
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7673168 , fax. 29 7671053
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Troszyn
  ul. Słowackiego 13 13
  07-405 Troszyn, woj. mazowieckie
  tel. 29 7673168, fax. 29 7671053
  REGON: 55066794200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.troszyn.asi.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu w kwocie 1.150.000,00zł na Przebudowę dróg gminnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu o następujących parametrach: a) wysokość kredytu: 1.150.000,00zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), z możliwością niewykorzystania pełnej wysokości kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat. Kredyt zostanie wykorzystany do 30 września 2011 roku. Postawienie środków do dyspozycji nastąpi na podstawie zleceń zamawiającego w transzach i terminach ustalonych przez zamawiającego. b) okres kredytowania 10 lat z karencją w spłacie rat kapitałowych na okres do 31.03.2012r., c) spłata rat kapitałowych: kwartalnie poczynając od 31.03.2012r. - 35 rat po 32.000,00zł i ostatnia rata - 30.000,00zł płatna do 31.12.2020 r. d) spłata odsetek od wykorzystanej kwoty kredytu bieżąco w okresach miesięcznych, e) oprocentowanie kredytu ustalone według zasady: stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększona lub pomniejszona o marżę stałą wynikającą z oferty stanowi wysokość oprocentowania w miesiącu następnym, f) jednorazowa prowizja od uruchamianego kredytu: max 1,5% kwoty kredytu-będzie płatna w momencie uruchomienia kredytu, g) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową h) przeznaczenie kredytu: przebudowa dróg gminnych. i) w umowie kredytowej dopuszczalna będzie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. j) bank nie pobierze żadnych opłat i prowizji z tytułu udzielenia, obsługi i administracji kredytu poza wyszczególnionymi w formularzu cenowym, k) bank każdorazowo przeleje transzę kredytu na rachunek bankowy Gminy Troszyn o numerze 90 8915 1013 0010 0003 2000 0010 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Goworowie Oddziale w Troszynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wniesienia wadium nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.troszyn.asi.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach