Przetargi.pl
udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ogłasza przetarg

 • Adres: 60-630 Poznań, ul. Wojska Polskiego 71B
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 8455800 , fax. 061 8417830
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
  ul. Wojska Polskiego 71B 71B
  60-630 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 061 8455800, fax. 061 8417830
  REGON: 30102741100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inf.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka badawczo-rozwojowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  udzielenie i obsługa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w kwocie 1000000.00 PLN
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: opłata za przelew w krajowym systemie elektronicznym
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.inf.poznan.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach