Przetargi.pl
Ubezpieczenie pojazdów na rok 2011 w zakresie OC, AC i NW

Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 17-300 Siemiatycze, ul. Armii Krajowej 26
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 6552577 , fax. 085 6552754
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  ul. Armii Krajowej 26 26
  17-300 Siemiatycze, woj. podlaskie
  tel. 085 6552577, fax. 085 6552754
  REGON: 05024398500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pksiemiatycze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie pojazdów na rok 2011 w zakresie OC, AC i NW
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie pojazdów na rok 2011 w zakresie OC, AC i NW
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665141001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pksiemiatycze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną