Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Solec nad Wisłą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą ogłasza przetarg

 • Adres: 27-320 Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 3761266, 3761257 , fax. 048 3761266
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą
  ul. Rynek 1 1
  27-320 Solec nad Wisłą, woj. mazowieckie
  tel. 048 3761266, 3761257, fax. 048 3761266
  REGON: 00054530800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.pl, www.bip.solec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Solec nad Wisłą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Solec nad Wisłą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na części: Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec nad Wisłą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, 2) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, 3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, 5) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków sołtysów. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Solec nad Wisłą. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 5) bezskładkowe ubezpieczenie Zielona karta. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Solec nad Wisłą. Zakres zamówienia obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Solec nad Wisłą wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 1a: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Solec nad Wisłą, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 1b: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki obligatoryjne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Solec nad Wisłą, dotyczący części III zamówienia Załącznik nr 4: Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych, dotyczący części I, II i III zamówienia Załącznik nr 5: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, dotyczący części I zamówienia Załącznik nr 7: Wykaz pojazdów, dotyczący części II zamówienia Załącznik nr 8: Wykaz zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych, Załącznik nr 9: Przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania). 3. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia i osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.08.2013 r. mienia i osób wg stanu na dzień 31.07.2013 r., w tym nowo zakupionego, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. 4. Zamawiający wymaga, aby podmioty objęte postępowaniem nie były zobowiązane do pokrywania strat wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 11, poz. 66 z późn. zm.). 5. Statut towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych musi przewidywać, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby niebędące członkami towarzystwa. Zamawiający w przypadku wyboru oferty wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych nie jest zobligowany do zostania jego członkiem i do wnoszenia opłaty członkowskiej. 6. Wykonawca musi posiadać ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia. Warunki te - obowiązujące na dzień składania ofert - będą miały zastosowanie wyłącznie w sprawach nieuregulowanych przez niniejszą specyfikację, przez cały okres realizacji zamówienia. 7. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Żeglarskiej 31, który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zamawiającego. Po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy na wykonanie zamówienia broker będzie nadzorował jej realizację. 8. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665154007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.solec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach