Przetargi.pl
TT-28-01/2020 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w roku 2020

Zarząd Cmentarzy Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (0-71) 328 70 20 , fax. (0-71) 328 70 18
 • Data zamieszczenia: 2020-01-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Cmentarzy Komunalnych
  pl. Strzelecki
  50-224 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (0-71) 328 70 20, fax. (0-71) 328 70 18
  REGON: 93058862500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zck.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  TT-28-01/2020 Usługi w zakresie utrzymania zieleni (prace konserwacyjno – pielęgnacyjno – porządkowe) na terenie cmentarzy i kwater wojennych zlokalizowanych w mieście Wrocławiu w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania są usługi obejmujące wykonanie prac w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, prac porządkowych oraz przygotowania cmentarzy i kwater wojennych do obchodów rocznicowych 2020 roku. 2. Przedmiot zamówienia należy realizować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77313000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100 złotych); 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo, tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1 pieniądzu; 3.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3 gwarancjach bankowych; 3.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 3.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 4.1 pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 4.2 innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO BP SA numer rachunku dla podmiotów krajowych: 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114, dla podmiotów zagranicznych: kod IBAN-SWIFT: PL 59 1020 5226 0000 6702 0416 5114 BPKOPLPW, z adnotacją „Wadium – nr postępowania: TT-28-01/2020”. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w innych niż pieniądz dopuszczonych formach – oryginał dokumentu winien zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego do sekretariatu, tj. Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław, przed upływem terminu składania ofert (również w przypadku dostarczenia wadium za pośrednictwem poczty). 8. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą, a beneficjentem takich dokumentów musi być Zarząd Cmentarzy Komunalnych z siedzibą we Wrocławiu, pl. Strzelecki 19/21, 50-224 Wrocław. Poręczenia lub gwarancje muszą zawierać w swojej treści zobowiązania gwaranta/poręczyciela do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 art. 7b). 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach