Przetargi.pl
Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej

Gmina Szumowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-305 Szumowo, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 476 80 11 , fax. 86 476 80 12
 • Data zamieszczenia: 2019-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Szumowo
  ul. 1 Maja 50
  18-305 Szumowo, woj. podlaskie
  tel. 86 476 80 11, fax. 86 476 80 12
  REGON: 45067029000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ug-szumowo.pbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian budynku, ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. 2. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3. Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. Tytuł projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” 3. Zamawiający zastrzega, że prace budowlane nie mogą zakłócać bieżącej działalności szkoły. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarach robót (Załącznik nr 7, 8, 9 i 10 do SIWZ). 5. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów. 6. Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia Zamawiający ustalił na 12 miesięcy, maksymalny na 48 miesięcy. 7. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót oraz ich zakresem, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Działając na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł, (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium w formie pieniądza należy przelać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szumowie 64 8770 0004 0000 0677 2000 0030 z dopiskiem na przelewie "WADIUM" i oznaczyć „Termomodernizacja oraz wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej”. 2) Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie przelewu nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się sytuację, w której pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. Wszystkie inne sytuacje będą oznaczały, że wadium wpłynęło po upływie terminu składania ofert. Brak wpłaty będzie podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 7b PZP). Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty. 3) Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a w/w ustawy. 5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu wcześniej zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8) Wadium wniesione w formie pieniądza Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do potwierdzania spełniania tego warunku. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony druk oferty – Załącznik Nr 1; - wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 2; - wypełniony druk oświadczenia – Załącznik Nr 3; - wypełniony druk wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy)- Załącznik nr 5; - parafowany projekt umowy - Załącznik nr 6; - kosztorys szczegółowy ofertowy – na termomodernizację budynku szkoły podstawowej – cz. 1. - kosztorys szczegółowy ofertowy – na termomodernizację budynku szkoły podstawowej – cz.2. - kosztorys szczegółowy ofertowy - na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły podstawowej w Srebrnej; - kosztorys szczegółowy ofertowy - fotowoltaika

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach