Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Gmina Wyszki ogłasza przetarg

 • Adres: 17-132 Wyszki, ul. Piórkowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 305 890 , fax. 857 305 899
 • Data zamieszczenia: 2019-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyszki
  ul. Piórkowska 2
  17-132 Wyszki, woj. podlaskie
  tel. 857 305 890, fax. 857 305 899
  REGON: 50659674000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z głęboką termomodernizacją w budynku szkoły im. Jana Pawła II w Wyszkach. Zamawiający informuje, iż zamówienie realizowane jest w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa Gospodarka Niskoemisyjna, działanie: Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Prace termomodernizacyjne będą polegały m.in. na : • Wykonaniu izolacji termicznej ścian przy użyciu płyt styropianowych (fundamentowa, cokołowa, zewnętrzna) • Wykonaniu izolacji termicznej stropu pod nieogrzewanym poddaszem prze użyciu granulatu z wełny mineralnej • Wymianie zewnętrznych okien drewnianych na okna PCV oraz wymianie drzwi zewnętrznych na drzwi z ciepłego aluminium • Modernizacja systemu grzewczego polegająca na: o wymiana kotłów gazowych na potrzeby c.o i c.w.u. na kotły gazowe kondensacyjne o wymiana instalacji c.o. na izolowaną o wymiana grzejników o uzupełnienie/wymiana otulin na przewodach o płukanie instalacji o montaż zaworów i liczników do monitorowania zużycia energii • modernizacja oświetlenia 422 szt. punktów świetlnych, zmiana na typ LED
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/00) w terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 10:00 - kserokopię wpłaty wadium dołączyć do oferty przetargo-wej. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem termin składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Brańsk oddział w Wyszkach Nr 25 8063 0001 0040 0400 0169 0011 (w tytule przelewu można wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty np. „Wadium Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach „ ) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 ). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale w sekretariacie Urzędu Gminy Wyszki ul. Piórkowska 2 17-132 Wyszki i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. 4. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 7. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 8. Zamawiający dokona zwrotu/zatrzymania wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda aby firma działała na rynku min.5 lat. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach