Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkoły – etap I

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ogłasza przetarg

 • Adres: 42-439 Żarnowiec, Krakowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 449 080 , fax. 326 473 400
 • Data zamieszczenia: 2019-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
  Krakowska 25
  42-439 Żarnowiec, woj. śląskie
  tel. 326 449 080, fax. 326 473 400
  REGON: 27357964600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsrzarnowiec.com.pl/zampubl.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka administracji rządowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkoły – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I - zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na pomieszczenie o funkcji dydaktycznej oraz Część II - termomodernizacja budynku szkoły. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1)roboty budowlane rozbiórkowe i demontażowe, 2)roboty budowlane w zakresie posadzek, 3)roboty budowlane w zakresie ścian, 4)roboty budowlane w zakresie sufitów, 5) roboty elewacyjne, 7)roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, 8)roboty budowlane w zakresie instalacji zasilania, 9) roboty w zakresie konstrukcji budynków, 10)roboty budowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 11) roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 12) roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji, 13)roboty malarskie, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: 1)oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3)innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach