Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82 wraz z budową drogi pożarowej - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Gmina Lublin ogłasza przetarg

 • Adres: 20-109 Lublin, Pl. Króla Władysława Łokietka
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 814 663 000 , fax. 814 663 001
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lublin
  Pl. Króla Władysława Łokietka 1
  20-109 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 814 663 000, fax. 814 663 001
  REGON: 43101951400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://lublin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82 wraz z budową drogi pożarowej - zadanie inwestycyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje termomodernizację budynku szkoły Zespołu Szkół Transportowo – Komunikacyjnych w Lublinie przy ul. Zemborzyckiej 82 wraz z budową drogi pożarowej , w tym: 1. w zakres robót architektoniczno-budowlanych wchodzi: 1.1.docieplenie ścian fundamentowych z wykonaniem hydroizolacji, 1.2. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu z kolorystyką elewacji, 1.3. docieplenie stropodachów, 1.4. roboty towarzyszące związane z dociepleniem tj: 1.4.1. wymiana ślusarki okiennej z PCV i drzwiowej z aluminium, 1.4.2. wymiana pokrycia dachów z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachów, 1.4.3.wymiana daszku nad wejściem głównym oraz daszków nad pozostałymi wejściami, 1.4.4. wymiana stopni zewnętrznych głównego wejścia z pochylnią dla niepełnosprawnych, 1.4.5. wymiana schodów zewnętrznych do mieszkania i pomieszczeń technicznych, 1.4.6. wymiana schodów zewnętrznych terenowych i na antresolę, 1.4.7. wymiana studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic, 1.4.8. wymiana opasek z odprowadzeniem wód opadowych na teren. 2. w zakres robót sanitarnych wchodzą: 2.1. instalacja centralnego ogrzewania dla budynku szkoły i segmentu sali gimnastycznej z zapleczem, 2.2. przebudowa instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, 2.3. wykonanie nowego doziemnego zasilenia c.o. i c.w.u. od budynku internatu, gdzie zlokalizowana jest kotłownia gazowa 2.4. wykonanie węzła cieplnego rozdziału instalacji c.o. i c.w.u. wraz z opomiarowaniem i przystosowaniem do zdalnego zarządzania energią, 2.5. wykonanie węzła i instalacji ciepła technologicznego na potrzeby centrali wentylacyjnej sali gimnastycznej, 2.6. wykonanie robót towarzyszących w pomieszczeniu węzła, dla możliwości wykonania układu, 2.7. adaptacja instalacji w istniejącej kotłownia, 2.8. nawietrzaki higrosterowane, 2.9. instalacja wentylacji mechaniczna sali gimnastycznej, 2.10. inne roboty towarzyszące niezbędne do wykonania zakresu robót. 3. w zakres instalacji elektrycznych wchodzą instalacje: 3.1. instalacja odgromowa, 3.2. instalacja oświetlenia awaryjnego wyjść ewakuacyjnych, 3.3. instalacje elektryczne zasilania i sterowania wymiennikowni oraz wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej, 3.4. instalacja połączeń wyrównawczych w wymiennikowni, 3.5. usunięcie kolizji istniejących sieci nn i słupa oświetleniowego 4. w zakresie branży drogowej: 4.1. droga ppoż. 5. zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 6.odtworzenie terenów zielonych 7. wykonanie i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: w odniesieniu do tego warunku Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 2.Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o firmach podwykonawców - w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. 3. Opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z dokumentami – dowodami, dotyczącymi oferowanych rozwiązań równoważnych, potwierdzającymi równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – w sytuacji, gdy wykonawca oferuje rozwiązania równoważne. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy -w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 5. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy - w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać odpowiednio z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokument, musi określać w szczególności: 6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 6.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 6.4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4 składa dokument wystawiony w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9. Dokument, o którym mowa w ppkt 8, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 9 stosuje się. 10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. III. 5.1) ppkt.4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach