Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce

Miasto Ostrołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 029 7646811 w. 271 , fax. 029 7654325
 • Data zamieszczenia: 2012-03-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrołęka
  Plac Gen. J. Bema 1 1
  07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 029 7646811 w. 271, fax. 029 7654325
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2. Roboty murarskie i betoniarskie 3. Wymiana okien i witryn 4. Tynki i okładziny wewnętrzne 5. Roboty malarskie 6. Roboty dekarskie 7. Montaż siatek osłonowych na witryny sali gimnastycznej 8. Transport i utylizacja odpadów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostroleka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach