Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty papą, dach kryty dachówką)

Gmina Marianowo ogłasza przetarg

 • Adres: 73121 Marianowo, Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 561 38 66 , fax. 091 561 38 66
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marianowo
  Mieszka I 1
  73121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 561 38 66, fax. 091 561 38 66
  REGON: 85422265780000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www:bip.marianowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty papą, dach kryty dachówką)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  - obiekt : Szkoła Podstawowa - adres : Gogolewo Nr 18, gm. Marianowo. - inwestor: Gmina Marianowo. Zakres wykonania przedmiotu zamówienia: - renowacja dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, - rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki, - rozebranie obróbek blacharskich: rynien, pasów nadrynnowych, rur spustowych, gzymsów itp., - demontaż przewodów odgromowych, - rozebranie ołacenia dachu, desek okapowych, wiatrownic, - wykonanie nowych obróbek blacharskich, - przemurowanie kominów w części ponad dachem, - przyklejenie płyt styropianowych z warstwą papy, - pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną, - osadzenie naświetli, - wykonanie izolacji cieplnych i przeciwwilgociowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45261210-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 500,00 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO BP nr 96 1020 4867 0000 1602 0007 9897 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu na „Termomodernizacja budynku SP Gogolewo – wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem (dach kryty papą, dach kryty dachówką)” w terminie zapewniającym jego wpływ do czasu złożenia oferty. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub innej niż pieniądz- oryginał dokumentu, został załączony do oferty; 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust, 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach