Przetargi.pl
Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap III

Gmina Kłecko ogłasza przetarg

 • Adres: 62-270 Kłecko, ul. Dworcowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614270125 , fax. 614270221
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłecko
  ul. Dworcowa 14
  62-270 Kłecko, woj. wielkopolskie
  tel. 614270125, fax. 614270221
  REGON: 63125946500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.klecko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia są wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zamierzenia budowlanego pod nazwą „Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku – etap III”, w zakresie montażu wentylacji mechanicznej sali widowiskowej, wymianie oświetlenia sali i sceny oraz wykonaniu niezbędnych prac remontowo – budowlanych związanych z realizacją powyższych robót instalacyjnych, w budynku MGOK, przy ul. Gnieźnieńskiej 8, 62-270 Kłecko tj.: W ramach budowy przewiduje się: - instalację wentylacji mechanicznej w obiekcie, - montaż układu zasilania nagrzewnicy, - demontaż sufitu w sali widowiskowej i na scenie, wraz z jego ponownym montażem z płyt kartonowo – gipsowych zwykłych i perforowanych, - wymianę oświetlenia sali głównej i sceny, - remont i montaż rozdzielni elektrycznych oznaczonych symbolami RG1, RK, - niezbędne roboty malarskie związane z wykończeniem pomieszczeń sali widowiskowej i sceny po realizacji prac instalacyjno – montażowych. UWAGA: Wszelkie inne prace przedstawione w dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kłecku, związane z dociepleniem ścian zewnętrznych i stropodachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, montażem daszków systemowych, wykonaniem podkonstrukcji stalowej na dachu budynku B, przebudowy pomieszczenia techniczno – magazynowego polegającego na dostosowaniu go do wymagań kotłowni gazowej, realizacji kotłowni gazowej, oraz wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynkach MGOK, Biblioteki Gminnej, zostały już zrealizowane we wcześniejszych etapach i nie są przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2) Wszystkie prace będące przedmiotem zamówienia realizowane są na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr 385/2016 z dnia 15.04.2016 r. (sprawa nr AB.6740.363.2016) wydanej przez Starostę Gnieźnieńskiego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 4.000,00 zł. 2) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 49 9065 0006 0070 0700 0130 0002 z dopiskiem: „wadium – dotyczy postępowania ……………………………….. nr …………….”. Uwaga! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5) Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6) W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań z zakresu tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, - pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, - dowód wniesienia wadium, jeżeli zostało ono wniesione w innej formie niż w pieniądzu, - pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego – jeśli dotyczy, pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie; - oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO – jeżeli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ; - Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (można w tym celu wykorzystać wzór oświadczenia stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach