Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

Powiat Nowotomyski ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4426797 , fax. 061 4423589
 • Data zamieszczenia: 2010-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Nowotomyski
  ul. Poznańska 33 33
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4426797, fax. 061 4423589
  REGON: 63127693700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowytomysl.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wraz z termomodernizacją kompleksu zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - docieplenie ścian zewnętrznych obiektu; - wymianę pokrycia i docieplenie stropodachu; - wymianę obróbek blacharskich; - wymianę wewnętrznej instalacji CO ( demontaż istniejącej instalacji c.o., zamontowanie grzejników wraz z zaworami grzejnikowymi, wykonanie instalacji c.o. wg projektu, próby instalacji c.o. i uruchomienie, wykonanie izolacji przewodów, zamurowanie przebić, przekuć i bruzd, prace porządkowe po prowadzonych robotach i utylizacja materiałów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiące załączniki nr 7, 7a, 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. Nr 34 1020 4144 0000 6902 0007 0086

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.nowytomysl.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach