Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z ociepleniem przy ul. Sportowej 12,13,20,24 w Czeladzi

Miasto Czeladź ogłasza przetarg

 • Adres: 41-250 Czeladź, Katowicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7637923, , fax. 32/ 76-33-694
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Czeladź
  Katowicka 45
  41-250 Czeladź, woj. śląskie
  tel. 32 7637923, , fax. 32/ 76-33-694
  REGON: 27625751200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czeladz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z ociepleniem przy ul. Sportowej 12,13,20,24 w Czeladzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z ociepleniem przy ul. Sportowej 12,13,20,24 w Czeladzi. Zamówienie jest podzielone na 4 części dla każdego z budynków odrębnie. Zamówienie obejmuje (w każdej części) następujące prace nie wymagające pozwolenia na budowę: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, 2. ocieplenie stropodachu, 3. ocieplenie ścian fundamentowych 4. remont kominów, 5. remont dachu 6. wymiana obróbek blacharskich (rynien, rur spustowych) 7. prace brukarskie 8. wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Warunkiem uczestnictwa w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium przez Wykonawcę w wysokości: Dla części A: W wysokości : 5 700,00 PLN Dla części B: W wysokości : 5 400,00 PLN Dla części C: W wysokości : 5 600,00 PLN Dla części D: W wysokości : 4 800,00 PLN Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj .: 30 dni . Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Termin związania oferta wyliczono i podano w ust. 22.1 SIWZ 11.2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 110 z późn. zm) 11.4.Wykonawca zobowiązany przekazać wadium w sposób umożliwiający jego zwrot, zgodnie z ustawą Pzp 11.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : 33 105 012 691 000 000 802 147 595 z wskazaniem nazwy postępowania jakiego wadium dotyczy. 11.7.Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uznaje się wadium, które przed upływem terminu składania ofert zostało uznane na koncie Zamawiającego. 11.8. Wadium wniesione w pieniądzu przez jeden z podmiotów składających wspólną ofertę uważa się za wniesione prawidłowo. 11.9.Wadium wnoszone przez podmioty składający wspólną ofertę w innej postaci niż pieniądz musi w swej treści jako Wykonawcę/Zobowiązanego wskazywać na wszystkie podmioty składające wspólną ofertę lub na pełnomocnika wykonawców składających wspólną ofertę. Drugi z wymienionych przypadków jest możliwy tylko, gdy dokument wadialny został wystawiony później niż zawarta została umowa regulująca współpracę wykonawców i udzielone zostało pełnomocnictwo. 11.10.Zwrot wadium następuje zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1-2 i 4 ustawy Pzp. 11.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy dokument wadialny nie będzie tego określał w inny sposób, zwrot wadium wniesionego w formie niepieniężnej polegać będzie na przekazaniu na adres email Wykonawcy wskazany w formularzu ofertowym wraz z oświadczeniem Zamawiającego o zwrocie wadium. 11.12.Żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 46 ust. 3 ustawy Pzp. 11.13.Zamawiający zatrzymuje wadium, zgodnie z przepisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11.14. W treści wadium składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, w jakich Zamawiający może zatrzymać wadium wraz z odsetkami. 11.15.W treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 9.1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach