Przetargi.pl
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 75-531 Koszalin, Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, , fax. 94 34 44 700
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  Marszałka Józefa Piłsudskiego 92
  75-531 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 34 44 062, 94 34 44 900, , fax. 94 34 44 700
  REGON: 33037474200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cos.strazgraniczna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest miarowe szycie oraz szycie z tabeli rozmiarowej z materiału powierzonego niżej wymienionych przedmiotów umundurowania (wraz z ich dostarczeniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 4 do siwz) w nw ilościach: a) w ramach zamówienia podstawowego (gwarantowanego): Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (220 kpl), Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z tabeli (10 kpl), Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (180 kpl), Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (220 szt.), Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z tabeli (5 szt.), Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (180 szt.), b) w ramach prawa opcji w ilości maksymalnej do: Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (70 kpl), Mundur wyjściowy męski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z tabeli (10 kpl), Mundur wyjściowy damski typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (50 kpl), Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (70 szt.), Spodnie letnie typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie z tabeli (5 szt.), Spódnica letnia typu: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej – szycie miarowe (50 szt.).Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w przypadku posiadania przez Zamawiającego środków finansowych. Podane powyżej ilości przedmiotów umundurowania w ramach prawa opcji są ilościami maksymalnymi do zamówienia. Zmawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości przedmiotów umundurowania, w ramach prawa opcji, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego. Wykonawcy nie będą przysługiwały z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, zapłata nastąpi za faktycznie uszyte i dostarczone przedmioty umundurowania, zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zamówieniami. Wykonawca zrealizuje szycie z tabeli rozmiarowej oraz miarowe szycie przedmiotów umundurowania i ich dostarczenie do magazynu Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego Straży Granicznej Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, w terminach: 1)w przypadku szycia miarowego przedmiotów umundurowania z użyciem ankiety wymiarowej Wykonawcy, w terminie 40 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego; 2) w przypadku szycia miarowego przedmiotów umundurowania z pobraniem wymiarów antropometrycznych od funkcjonariuszy w terminie 60 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego; 3) w przypadku szycia z tabeli rozmiarowej przedmiotów umundurowania, w terminie 30 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający po stwierdzeniu niezgodności ilościowych lub wad jakościowych postawi towar do dyspozycji Wykonawcy powiadamiając go niezwłocznie o stwierdzonych brakach lub wadach. W przypadku dostarczenia towaru z wadami Zamawiający zastosuje zapisy określone w § 11 projektu umowy. Odbiór jakościowy przedmiotu zamówienia odbędzie się zgodnie z zapisami § 2 i 6 projektu umowy tj. min. polegał będzie na wyrywkowym sprawdzeniu zgodności wykonania przedmiotu zamówienia z opisem zawartym w siwz i dokumentacją techniczno – technologiczną Wykonawcy. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) wszystkich osób wykonujących prace związane z szyciem przedmiotów umundurowania obejmujące: zdjęcie wymiarów antropometrycznych, krojenie, szycie, prasowanie, przymiarka, poprawki krawieckie, pakowanie. Sposób dokumentowania zatrudniania osób, o których powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę przedmiotowych wymagań oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Okres gwarancji na przedmioty umundurowania wynosi minimum 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu z magazynu do użytkowania. Okres przechowywania przedmiotów umundurowania w magazynie wynosi maksymalnie 5 lat.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98393000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone:1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe Zamawiającego nr 86 1010 1599 0144 7213 9120 0000;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do kasy Zamawiającego, mieszczącej się na parterze lewego skrzydła budynku nr 3 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92 w Koszalinie, czynnej w dni pracujące od poniedziałku do piątku od godziny 11:00 do godziny 14:00.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu zaleca się, aby np. w tytule przelewu wyraźnie oznaczyć Wykonawcę wnoszącego wadium, szczególnie w przypadku gdy wadium jest wnoszone przez pełnomocnika/pośrednika. 5. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia:1) dokument gwarancji/poręczenia sporządzony w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski;2) gwarancje/poręczenia podlegać muszą prawu polskiemu; wszystkie spory odnośnie gwarancji/poręczeń będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia, z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 9, bez potwierdzania tych okoliczności, 2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli nie wniesie on wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy. 8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie,b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie;2) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9 ppkt 2.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.14. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.15. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.16. W ofercie należy wpisać numer konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.17. Zamawiający zaleca następujący sposób oznaczenia wadium:„Wadium, przetarg nieograniczony, sprawa nr 01/19”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz.Ww. oświadczenie woli należy złożyć w oryginale. 2) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz);Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej.3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie.Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz, w zakresie spełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego wobec osób fizycznych w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej:1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony na stronie Zamawiającego wraz z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp2) ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.3) w przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.4) ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach