Przetargi.pl
SZKOLENIE BUDOWLANE - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z UPRAWNIENIAMI MONTAŻYSTY RUSZTOWAŃ

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 646-42-92 , fax. 89 646-29-56
 • Data zamieszczenia: 2014-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Jana III Sobieskiego 5 5
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 646-42-92, fax. 89 646-29-56
  REGON: 51093013500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZKOLENIE BUDOWLANE - MONTER KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH Z UPRAWNIENIAMI MONTAŻYSTY RUSZTOWAŃ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usługi szkolenia w zakresie kursu montera konstrukcji budowlanych z uprawnieniami państwowymi montażysty rusztowań dla 20 bezrobotnych osób w wieku od 18 do 30 lat. (CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego) Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje: 1. przeprowadzenie kursu montera konstrukcji budowlanych z uprawnieniami montażysty rusztowań w wymiarze 386 godzin dydaktycznych na osobę, w tym: - 14 godzin bhp, - 100 godzin teorii zwodu, - 120 godzin ćwiczeń symulacyjnych na poligonie budowlanym, - 32 godziny zajęcia praktycznych z montażu rusztowań, - 120 godzin praktyk u pracodawców (praktyki muszą zostać przeprowadzone u 5 pracodawców), 2. zorganizowanie i przeprowadzenie oraz opłacenie egzaminu państwowego przed komisją IMBiGS, 3. zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego składającego się z części teoretycznej i praktycznej przed komisją składającą się z przedstawicieli wykonawcy, pracodawców i pracownika powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. 4. refundację kosztów dojazdu dla uczestników szkolenia, 5. przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem wewnętrznym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pup.ostroda.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach