Przetargi.pl
Szkoła Podstawowa Świątniki – wymiana stolarki okiennej

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkoła Podstawowa Świątniki – wymiana stolarki okiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego postępowania jest demontaż i utylizacja starej drewnianej stolarki okiennej oraz dostawa wraz z montażem okien (5 sztuk) wraz z wykonaniem obróbki tynkarskiej do Szkoły Podstawowej w Świątnikach przy ul. Parkowej 6. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i zamontować we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach szkoły. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy dokonać pomiarów stolarki. Montaż okien: • Sala lekcyjna nr 8 (2 szt. ) i 3 (2szt. ) • Sala gimnastyczna (1szt. ) Szczegółowy opis określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Dokumentacja projektowa dotycząca zadania: „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej w Świątnikach” obejmuje zakres całego zadania inwestycyjnego, natomiast zamówienie obejmuje wymianę pięciu okien. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia, w zakresie zatrudniania pracowników przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 9 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ 6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. 8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 9. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie możliwe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44221000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach