Przetargi.pl
SZCZEPIONKA SKOJARZONA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI, POLIOMYELITIS I HAEMOPHILIUS INFLUENZAE TYPU B (5W1) DO ZAKOŃCZENIA SCHEMATÓW ROZPOCZĘTYCH PRZY UŻYCIU SZCZEPIONKI INFANRIX-IPV+HIB W LICZBIE 2 000 DAWEK

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8833512, 8833552 , fax. 22 8833513, 8833552
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
  Al. Jerozolimskie 155
  02-326 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8833512, 8833552, fax. 22 8833513, 8833552
  REGON: 10705939000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzpprzymz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SZCZEPIONKA SKOJARZONA PRZECIW BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI, POLIOMYELITIS I HAEMOPHILIUS INFLUENZAE TYPU B (5W1) DO ZAKOŃCZENIA SCHEMATÓW ROZPOCZĘTYCH PRZY UŻYCIU SZCZEPIONKI INFANRIX-IPV+HIB W LICZBIE 2 000 DAWEK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa szczepionki skojarzonej przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i haemophilius influenzae typu B (5w1) do zakończenia schematów rozpoczętych przy użyciu szczepionki Infanrix-IPV+Hib. Łączna liczba (wielkość zakupu): 2 000 dawek. Terminy dostaw: 2 000 dawek do 14 dni od dnia zawarcia umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33651600-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważny wpis do właściwego rejestru wytwórców lub importerów/ eksporterów produktu leczniczego lub ważny wpis do rejestru hurtowni farmaceutycznych. Ważne zezwolenie na wytwarzanie lub import produktu leczniczego (w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dokument równoważny) lub ważne zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych. W tym zakresie zastosowanie ma art. 26 ust. 6 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach