Przetargi.pl
Świadczenie usługi transmisji danych łączy MPLS pomiędzy GPW a UKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 262 57 77 , fax. 22 262 52 74; 262 52 70
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
  Pl. Powstańców Warszawy 1 1
  00-030 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 262 57 77, fax. 22 262 52 74; 262 52 70
  REGON: 14067464900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.knf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi transmisji danych łączy MPLS pomiędzy GPW a UKNF
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 - Łącze MPLS nr 1 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 1 roku łącza o następujących parametrach: - Typ łącza: MPLS L3, - Technologia (typ) ostatniej mili łącza fizycznego (podkładowego) WAN - światłowodowa - Ethernet. Zastosowanie technologii miedzianej wykluczone. - Typ połączenia MPLS: GPW VRF DM - Przepustowość: 20 Mbps, symetryczna, - Zapewnienie skalowalności przepustowości w zakresie 8 - 20 Mbps z możliwą gradacją co 2 Mbps. - Styk każdego połączenia: Ethernet/RJ45 (FastEthernet). - Bezwarunkowy wymóg wobec operatora - realizacja połączenia GPW VRF DM na dedykowanym wyłącznie do tego celu, oddzielnym, fizycznym porcie interfejsie urządzenia urządzeń operatora po stronie KNF. - Łącze MPLS będzie zrealizowane w obszarze GPW VRF DM (dedykowanym do połączeń pomiędzy GPW a jej klientami), zakończone fizycznie w lokalizacji Serwerownia UKNF - Warszawa, ul Niedźwiedzia 6E i będzie umożliwiać dostęp do obu lokalizacji GPW: ośrodków podstawowego i zapasowego zgodnie z ustaleniami kontraktowymi pomiędzy GPW a operatorami co do wykorzystania funkcjonalności sieci MPLS. Łącze musi pracować w trybie produkcyjnym. 2. Utrzymanie całodobowego serwisu, we wszystkie dni w tygodniu, przez okres obowiązywania umowy. 3. Zapewnienie następujących minimalnych parametrów SLA dla łączy MPLS: a) Miesięczna Dostępność Usługi - 99,5%, b) Czas Reakcji na awarię - 20 minut, c) Czas Usunięcia awarii - 24 godziny. Warunki dodatkowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz świadczenia umownego, w tym instalacji łączy dostępowych. UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym jest, aby łącza dla części 1 i części 2 pochodziły od dwóch niezależnych operatorów. Wykonawca nie może składać jednocześnie oferty na część 1 i część 2. Część 2 - Łącze MPLS nr 2 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 1 roku łącza o następujących parametrach: - Typ łącza: MPLS L3, - Technologia (typ) ostatniej mili łącza fizycznego (podkładowego) WAN - światłowodowa - Ethernet. Zastosowanie technologii miedzianej wykluczone. - Typ połączenia MPLS: GPW VRF DM - Przepustowość: 17 Mbps, symetryczna, - Zapewnienie skalowalności przepustowości w zakresie 8 - 20 Mbps z możliwą gradacją co 2 Mbps, - Styk każdego połączenia: Ethernet/RJ45 (FastEthernet). - Bezwarunkowy wymóg wobec operatora - realizacja połączenia GPW VRF DM na dedykowanym wyłącznie do tego celu, oddzielnym, fizycznym porcie interfejsie urządzenia urządzeń operatora po stronie KNF. - Łącze MPLS będzie zrealizowane w obszarze GPW VRF DM (dedykowanym do połączeń pomiędzy GPW a jej klientami), zakończone fizycznie w lokalizacji Serwerownia NBP (COK-L1): - Warszawa, ul. Świętokrzyska 11/21 i będzie umożliwiać dostęp do obu lokalizacji GPW: ośrodków podstawowego i zapasowego zgodnie z ustaleniami kontraktowymi pomiędzy GPW a operatorami co do wykorzystania funkcjonalności sieci MPLS. Łącze musi pracować w trybie produkcyjnym. 2. Utrzymanie całodobowego serwisu, we wszystkie dni w tygodniu, przez okres obowiązywania umowy. 3. Zapewnienie następujących minimalnych parametrów SLA dla łączy MPLS: a) Miesięczna Dostępność Usługi - 99,5%, b) Czas Reakcji na awarię - 20 minut, c) Czas Usunięcia awarii - 24 godziny. Warunki dodatkowe w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich pozwoleń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz świadczenia umownego, w tym instalacji łączy dostępowych. UWAGA: Warunkiem obligatoryjnym jest, aby łącza dla części 1 i części 2 pochodziły od dwóch niezależnych operatorów. Wykonawca nie może składać jednocześnie oferty na część 1 i część 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas usunięcia awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.knf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach