Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017

Gmina Baligród ogłasza przetarg

 • Adres: 38-606 Baligród, Plac Wolności 13
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4684077 , fax. 013 4684077
 • Data zamieszczenia: 2015-07-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Baligród
  Plac Wolności 13 13
  38-606 Baligród, woj. podkarpackie
  tel. 013 4684077, fax. 013 4684077
  REGON: 00053334000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.baligrod.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu: przewozu uczniów do gimnazjum i szkół podstawowych na terenie Gminy Baligród w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017, łącznie z zapewnieniem im opieki w trakcie przewozu. Przewozy uczniów będą odbywały się na następujących trasach: Rok szkolny 2015/2016 Rano - przywozy Trasa I / autobus nr 1 / 07:00- Baligród-Kołonice 07:10- Kołonice-Baligród Szkoła przez Jabłonki PGR , Bystre Oś. , Bystre Zelmer , Baligród Góra 07:27 Baligród Szkoła - Stężnica PGR 07:23- Stężnica PGR - Baligród Szkoła przez Stężnica przystanek Stężnica Oś. , Baligród Podzamcze 07:42- Baligród Szkoła - Mchawa Gim. 07:46- Mchawa Gim. - Baligród Szkoła 07:51- Baligród Szkoła - Mchawa Gim. 07:55- Mchawa Gim. - Baligród Szk. Parking Trasa II / autobus nr 2/ 06:58- Nowosiółki Pohulanka - Mchawa Gim. P. Żerdenka 07:22- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 07:28- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 07:35- Mchawa Gim. -Mchawa Gim. Przez Cisowiec , Kielczawa 08:00- Mchawa Gim. - Roztoki Dolne 08:06- Roztoki Dolne - Mchawa Gim. 08:10- Mchawa Gim. - Nowosiółki Pohulanka 08:30- Nowosiółki Pohulanka - Zahoczewie 09:00- Zahoczewie -Nowosiółki Sklep - Parking Odwozy Trasa I /autobus nr 1/ 12:25- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 12:35- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 12:40- Baligród Szk. - Jabłonki PGR przez Stężnica , Kołonice 13:10- Jabłonki PGR - Mchawa Gim. 13:35- Mchawa Gim. - Jabłonki 13:55- Jabłonki - Mchawa Gim. 15:15- Mchawa Szk. - Jabłonki 15:30- Jabłonki - Baligród - parking Trasa II /autobus nr 2/ 12:25- Nowosiółki - Mchawa Gim. 12:35- Mchawa Gim. - Mchawa Gim. przez Cisowiec, Kielczawa Roztoki 13:05- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 13:30- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 13:35- Mchawa Gim. - Nowosiółki Pohulanka 14:07- Nowosiółki Pohulanka - Mchawa Gim. przez Żerdenkę 14:25- Mchawa Gim. - Mchawa Gim. przez Cisowiec , Kielczawa Roztoki 14:55- Mchawa Gim. - Baligród Szk. 15:00- Baligród Szk. - Mchawa Gim. 15:10- Mchawa Gim. - Roztoki 15:35- Roztoki Dolne - Nowosiółki Pohulanka p. Żerdenka Rozkład jazdy oraz wykaz uczniów dojeżdżających z poszczególnych przystanków na rok szkolny 2015/2016 Zamawiający dostarczy Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Rozkład jazdy oraz wykaz uczniów dojeżdżających z poszczególnych przystanków na rok szkolny 2016/2017 Zamawiający dostarczy Wykonawcy przed rozpoczęciem roku szkolnego 2016/2017. Przewozy w okresie wakacji oraz inne (dowóz uczniów na basen, przewozy sportowców, itp.) realizowane na zlecenie Urzędu Gminy wg bieżących potrzeb . Do świadczenia usług w zakresie transportu uczniów do szkół gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy 2 autobusy szkolne marki Autosan: typ H 9-2141S oraz typ H6-10.03.S. Warunki dzierżawy autobusów szkolnych określa projekt umowy dzierżawy (załącznik nr 1 do umowy), stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do gimnazjum i szkół podstawowych. Umowa dzierżawy będzie zawarta na każdy dzierżawiony autobus osobno. Ustala się minimalną stawkę czynszu dzierżawy za wszystkie pojazdy (2 pojazdy) w wysokości - 2 000,00 zł (netto) + VAT. Wykonawca w razie awarii autobusów szkolnych zapewni autobusy zastępcze spełniające właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. Wykonawca podstawi autobus zastępczy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 godziny od wystąpienia awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę wyznaczonego autobusu szkolnego. Wykonawca zapewni miejsca siedzące oraz odpowiednie warunki przewożonym dzieciom. Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników GZOPO przekazanych do aktualnego Wykonawcy na czas realizacji zadania, na warunkach pracy i płacy nie gorszych niż te, na jakich byli zatrudnieni u Zamawiającego. Kierowca autobusu nie może jednocześnie sprawować opieki nad dziećmi. Uczniowie placówek oświatowych będą korzystać z przewozu na podstawie imiennych biletów miesięcznych szkolnych. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia na terenie gminy usług w zakresie regularnego publicznego przewozu osób .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 600000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający oferty zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:bip.baligrod.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach