Przetargi.pl
Świadczenie usług utrzymania czystości wraz z przyległym terenem.

Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 367 36 21 , fax. 48 367 36 73
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów
  ul. Samorządowa 1 1
  26-601 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 367 36 21, fax. 48 367 36 73
  REGON: 14263627400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpd.mf.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania czystości wraz z przyległym terenem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów (CPD) w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 wraz z przyległym terenem w podziale na 3 części: Część I. Pielęgnacja powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych w budynkach: 1.Zestawienie powierzchni do mycia, konserwacji i impregnacji w budynku biurowym: a)powierzchnia z wykładzinami dywanowymi: 520,41 m? b)powierzchnia z granitu (schody zewnętrzne - podgrzewane): 21,00 m2 c)powierzchnia dwustronna okien: 800,00 m? d)powierzchnia dwustronna żaluzji poziomych: 460,00 m2 2.Zestawienie powierzchni do mycia, konserwacji i impregnacji w budynku ochrony: a)powierzchnia dwustronna okien: 100,00 m? b)powierzchnia z granitu (schody zewnętrzne): 16,00 m2 3.Zakres czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a)odkurzanie i czyszczenie techniką i preparatami dostosowanymi do danego rodzaju powierzchni pokrytych wykładzinami dywanowymi antyelektrostatycznymi: - pętelkową (układaną z płytek) o gramaturze 710 g/m2 - 58,02 m2, - igłowaną (układaną z rolki) o gramaturze 1100 g/ m2 - 462,39 m2, b)konserwacja i impregnacja okładzin schodów zewnętrznych techniką i preparatami dostosowanymi do danego rodzaju powierzchni pokrytych granitem (Sky Black), po uprzednim gruntownym myciu podłoża, a następnie oczyszczeniu schodów z piasku i innych zabrudzeń, c)mycie okien wraz z ramami okiennymi techniką dostosowaną do danego rodzaju zabudowy szyb (prace wysokościowe); po umyciu okien i ram okiennych, Wykonawca zobowiązuje się do wytarcia ich do sucha, d)mycie i czyszczenie żaluzji zewnętrznych poziomych aluminiowych malowanych na imitację drewna oraz żaluzji wewnętrznych poziomych drewnianych; po umyciu żaluzji, Wykonawca zobowiązuje się do wytarcia ich do sucha. Część II. Pielęgnacja krzewów i drzew 1.Powierzchnia krzewów i drzew: 4 892 m2. 2.Rodzaje roślin podlegających pielęgnacji: a)liściaste krzewy - formy naturalne i okrywowe: Berberis thunbergii Pink Queen (Rose Glow), Berberis thunbergii Atropurpurea, Chaenomeles superba Pink Lady, Cotoneaster lucidus, Pyracantha coccinea, Spiraea cinerea Grefsheim, Symphoricarpos x chenaultii Hancock, Mahonia aquifolium, Berberis thunbergii Bagatelle, Cotoneaster horizontalis, Berberis thunbergii Grenn Carpet, Hedera helix, b)liściaste krzewy i drzewa - formy żywopłotowe: Fagys sylvatica, Berberis thunbergii Atropurpurea (docelowa wysokość żywopłotu 50 cm), Berberis thunbergii Atropurpurea (docelowa wysokość żywopłotu 100 cm), Forsytha intermedia Spectabilis (docelowa wysokość żywopłotu 100 cm), Spiraea Japonia Godlmund (docelowa wysokość żywopłotu 50 cm). c)krzewy iglaste. 3.Zakres czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a)nawożenie (zasilanie krzewów i drzew nawozami mineralnymi lub wieloskładnikowymi) 2 razy w trakcie trwania Umowy; należy stosować gotowe mieszanki nawozów do roślin, w ilościach podanych na opakowaniu, b)pielenie wraz z wywózką chwastów z terenu Zamawiającego; 3 razy w trakcie trwania Umowy na zlecenie Zamawiającego, c)przycinanie (wykonywanie cięć pielęgnacyjnych) 2 razy w trakcie trwania Umowy; cięcie należy wykonywać zgodnie ze sztuką ogrodniczą z uwzględnieniem właściwości i cech krzewów i drzew, w celu zachowania indywidualnego charakteru i uniknięcia zniekształceń, d)uzupełnianie podłoża, rozsypywanie kory, torfu o grubości 5 cm- 2 razy w trakcie trwania Umowy. Część III. Utrzymanie trawnika 1.Powierzchnia trawnika: 25 608 m2. 2.Zakres czynności do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia: a)koszenie trawnika wraz z wywózką pokosu; należy kosić trawnik suchy, a skoszoną trawę wygrabić i wywieźć z terenu Zamawiającego - 6 razy w sezonie na zlecenie Zamawiającego. Informacje dodatkowe: Siedzibę Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu przy ul. Samorządowej 1 stanowią dwa oddzielne budynki, tj. budynek biurowy i budynek ochrony. Budynek biurowy posiada 2 kondygnacje, natomiast budynek ochrony 1 kondygnację. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem przeznaczonym do realizacji przedmiotu zamówienia po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym terminu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cpd.mf.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach