Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej

Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 1
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 45 23 377 , fax. 81 45 23 378
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 45 23 377, fax. 81 45 23 378
  REGON: 00417647000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie publicznej usługi telefonicznej polegającej na świadczeniu w sposób ciągły usług telefonii stacjonarnej dla potrzeb Sądu Apelacyjnego w Lublinie, przez Wykonawcę będącego przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800 ze zm.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 4 SIWZ. UWAGA: Podwykonawca, który będzie realizował część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie działalności telekomunikacyjnej musi posiadać zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następującej wysokości: 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100); 8.2. Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na konto Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 rachunek nr: 29 1130 1206 0028 9156 3890 0001 w terminie do 02.04.2013 r. do godz. 8:30. W ofercie należy wpisać nr konta, na które Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-13)13) albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwą 12:30 - 13:00 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię dowodu wniesienia wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 3) Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczeń w formie oryginału. Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania - zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu poświadczona (potwierdzona) za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. i 8.6. ppkt a-c bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.3. Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach:-w pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 8.4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w pkt. 8.2 zostało złożone jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego na język polski w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8.5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8.6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a oferta jego uznana za odrzuconą. 8.8. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 8.7. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) na wniosek Wykonawcy, który: -wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, -został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6, -którego oferta została odrzucona. 8.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 ppkt a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet należytego zabezpieczenia umowy. 8.11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lublin.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach