Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego rozwijających wiedzę i umiejętności wśród uczniów szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego: Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, w ramach projektu pn. Kompetencje dla przyszłości zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Powiat Kartuski ogłasza przetarg

 • Adres: 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6810328
 • Data zamieszczenia: 2010-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kartuski
  ul. Dworcowa 1 1
  83-300 Kartuzy, woj. pomorskie
  tel. 58 6810328
  REGON: 19168645000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego rozwijających wiedzę i umiejętności wśród uczniów szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego: Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach, w ramach projektu pn. Kompetencje dla przyszłości zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu zajęć z języka angielskiego rozwijających wiedzę i umiejętności wśród uczniów szkół zawodowych Powiatu Kartuskiego: Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach w ramach projektu pn. Kompetencje dla przyszłości - zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Część I Kółko języka angielskiego w Zespole Szkół Technicznych w Kartuzach. Część II Kółko języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach. 2. Każdy z Wykonawców przedmiotu zamówienia zobowiązany zostanie do przeprowadzenia 40 godzin zajęć w jednej edycji kursu. Zajęcia odbywać będą się w trzech edycjach: I - od listopada 2010r. do stycznia 2011r., II - od lutego 2011r. do czerwca 2011r., III - od października 2011r. do 22 grudnia 2011r. 3. Uczestnikami Projektu będą uczniowie szkół zawodowych powiatu kartuskiego, beneficjenci ostateczni projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kompetencje dla przyszłości - zajęcia i kursy wspierające kształcenie zawodowe w szkołach Powiatu Kartuskiego ,Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od pobrania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wstępny program nauczania języka angielskiego
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://spow.kartuzy.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach