Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Świlcza oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w latach 2023 – 2025

Gmina Świlcza ogłasza przetarg

 • Adres: 36-072 Świlcza, Świlcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świlcza
  Świlcza
  36-072 Świlcza, woj. podkarpackie
  REGON: 690582140
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swilcza.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Świlcza oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w latach 2023 – 2025
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy w Świlczy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świlczy w latach 2023 – 2025.2. Przedmiot zamówienia i jego realizacja zostały szczegółowo opisane w następujących Załącznikach do SWZ:1) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 3,2) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,3) Formularz kalkulacyjny – Załącznik nr 1.1 i 1.2,4) Projekt umowy – Załącznik nr 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, na podstawie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) lub posiada ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do wykonywania w/w działalności;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;4) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej:Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach