Przetargi.pl
Świadczenie usług monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji pożaru do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej z odcinka wschodniego II linii Metra Warszawskiego

Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48226554000 , fax. +48226433997
 • Data zamieszczenia: 2020-06-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
  ul. Wilczy Dół 5
  02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48226554000, fax. +48226433997
  REGON: 01531459200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://postepowania.metro.waw.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji pożaru do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej z odcinka wschodniego II linii Metra Warszawskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest „świadczenie usługi monitorowania sygnałów systemu sygnalizacji pożaru do właściwej jednostki Państwowej Straży Pożarnej z odcinka wschodniego II linii Metra Warszawskiego”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że a) posiada umowę zawartą z właściwym dla przedmiotu zamówienia Komendantem Państwowej Straży Pożarnej na świadczenie usług monitorowania sygnałów alarmu pożarowego, b) spełnia „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) państwowej straży Pożarnej sposobu podłączenie urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub obiektem wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej” opracowane przez Zespół powołany Decyzją nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 marca 2011 r.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach