Przetargi.pl
Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji: KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, KPP Wieliczka, CBŚP, BSWP.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-571 Kraków, Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 47 83 54 862 , fax. 47 83 54 887
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
  Mogilska 109
  31-571 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 47 83 54 862, fax. 47 83 54 887
  REGON: 35108157000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://malopolska.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji: KWP Kraków, KMP Kraków, KPP Kraków, KPP Wieliczka, CBŚP, BSWP.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w postaci badań lekarskich i innych świadczeń i badań medycznych na potrzeby jednostek Policji (KWP w Krakowie, KMP w Krakowie, KPP w Krakowie, KPP w Wieliczce, CBŚP, BSWP) polegających na: 1) pobraniu krwi lub innego materiału biologicznego (bez badań analitycznych) od osoby zatrzymanej lub podejrzanej - zgodnie z przepisami: rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2472), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r. w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz.U. z 2014 r. poz. 948), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (Dz.U. z 2005 r. Nr 33 poz. 299 z późn. zm.), wraz z wywiadem i badaniem w zakresie niezbędnym wyłącznie do wykonania tego pobrania; 2) badaniu osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, w przypadku gdy: a) osoba ta oświadcza, że cierpi na schorzenia wymagające stałego lub okresowego leczenia, którego przerwanie powodowałoby zagrożenie życia lub zdrowia, żąda przeprowadzenia badania lekarskiego lub posiada widoczne obrażenia ciała niewskazujące na stan nagłego zagrożenia zdrowotnego; z posiadanych przez Policję informacji lub z okoliczności zatrzymania wynika, że osobą zatrzymaną jest: kobieta w ciąży, kobieta karmiąca piersią, osoba chora zakaźnie, osoba z zaburzeniami psychicznymi, nieletni po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 września 2012 r. w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję (Dz.U. z 2012 r. poz. 1102); lub b) występuje potrzeba stwierdzenia, czy stan zdrowia osoby doprowadzonej pozwala na przyjęcie jej do aresztu śledczego - zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz.U. z 2020 r. poz. 869 z późn. zm.), wraz z opisem ewentualnych obrażeń ciała; 3) kwalifikacji (badaniu) osób doprowadzonych do jednostki Policji w celu wytrzeźwienia, mających na celu stwierdzenie: a) braku przeciwwskazań medycznych do przebywania w jednostce Policji osoby w stanie nietrzeźwości; b) wystąpienia przeciwwskazań medycznych do przebywania w jednostce Policji oraz wystąpienie przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; c) odmowy poddania się badaniu lekarskiemu oraz wystąpienia przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; d) odmowy poddania się badaniu lekarskiemu oraz braku przesłanek do skierowania do podmiotu leczniczego; e) braku objawów stanu nietrzeźwości uzasadniających umieszczenie w jednostce Policji; f) konieczności wykonania zabiegów higieniczno-sanitarnych uwzględniających objawy stanu nietrzeźwości; badanie wykonane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz.U. z 2012 r. poz. 638 z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) oraz 4) w razie potrzeby na opatrywaniu ran, a także wystawieniu recepty na niezbędne leki wraz z określeniem sposobu ich dawkowania; 5) w razie potrzeby, na żądanie Policji, usunięciu z ciała przedmiotów niebezpiecznych; 6) dokumentowaniu przeprowadzenia badań lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w drodze zapisów na „zleceniu”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach