Przetargi.pl
Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2015 roku

Gmina Skołyszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-242 Skołyszyn, Skołyszyn 12
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skołyszyn
  Skołyszyn 12 12
  38-242 Skołyszyn, woj. podkarpackie
  tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751
  REGON: 37044038200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skolyszyn.pl; www.skolyszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług magazynowania, wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2015 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: magazynowanie, załadunek, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach w 2015 r. - w ilości ok. 990 Mg z tym, że: - zagospodarowanie osadów poprzez stosowanie na gruntach może nastąpić w miesiącach od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r., - w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. osady będą magazynowane na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach, z możliwością wydłużenia tego okresu z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, z przeznaczeniem do wywozu i zagospodarowania przez Wykonawcę po tym okresie czasu. Wykonawca realizując przedmiot zamówienia jest zobowiązany spełnić wymogi określone przepisami: Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 137, poz. 924), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 167 3), Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 86 poz. 476), Ustawą z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), Dyrektywą Rady nr 91)676)EEC z dnia 12.12.1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego oraz zapisami Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej wydanym w 2004 r. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska w Warszawie. Wykonawca realizując zadanie, w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. będzie zobowiązany każdorazowo wytworzony podczas prasowania osad przeładowywać na swój koszt z kontenera o pojemności 7 m3 do zabezpieczonych przez siebie i na swój koszt szczelnych, plandekowanych (zasuwanych) kontenerów o pojemności min. 30 m3 i magazynować go na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach. Szacowania w tym okresie ilość osadu do magazynowania to ok. 180 m3. Okres magazynowania może się wydłużyć z uwagi na warunki pogodowe, uniemożliwiające stosowanie osadów na gruntach (grunty zamarznięte, pokryte śniegiem). W okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r. z wyjątkiem wyżej opisanej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować zmagazynowany osad oraz sukcesywnie odbierać na bieżąco wytwarzany osad ściekowy w zgromadzonym kontenerze o pojemności 7 m3. Dopuszcza się możliwość w okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r.: - podstawiania zamiennych kontenerów będących własnością Wykonawcy o wymiarach umożliwiających ich ustawienie pod podajnikiem wychodzącym z prasy taśmowej lub przyczepy ciągnikowej o wymiarach umożliwiających jej ustawienie pod podajnikiem wychodzącym z prasy taśmowej; - przeładunku osadu na koszt Wykonawcy z kontenera o pojemności 7 m3 do podstawionego środka transportu, przyczepy ciągnikowej lub kontenerów o większej pojemności (w przypadku ewentualnego magazynowania), zabezpieczonych przez Wykonawcę (ładowarką, koparko-ładowarką) - częstotliwość przeładunku: 3 - 4 razy w tygodniu (przy tym wariancie Wykonawca musi posiadać ładowarkę lub koparko-ładowarkę przystosowaną do przeładunku osadu wraz z osobą do obsługi z wymaganymi prawem uprawnieniami, która będzie wykonywać przeładunki osadu wg potrzeb Zamawiającego na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach); Wykonawca musi zapewnić na swój koszt: - szczelne, zamykane (plandekowane) kontenery o pojemności min. 30 m3 na magazynowany osad w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. z uwzględnieniem przedłużenia się tego okresu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, - przeładunki osadu, - wywóz zgromadzonego osadu i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi w trakcie realizacji zadania przepisami, - w przypadku braku możliwości zagospodarowania osadów w procesie R10 w miesiącu październik i listopad z uwagi na to, że działki, którymi dysponuje Wykonawca są terenami czasowo zamarzniętymi i pokrytymi śniegiem zagospodarowanie wytworzonego osadu przez podmiot w procesie R3 na terenie województwa podkarpackiego, który to odzysk dopuszcza warunkowo Zamawiający z uwagi na koniec okresu obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jedynie zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach zagospodarowanie odpadów w procesie R 10 - Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu środowiska w obrębie województwa podkarpackiego w myśl art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z magazynowaniem, załadunkiem, ważeniem, transportem, wyładunkiem oraz przeładunkiem osadów, ubezpieczeniem na czas przewozu oraz związane z tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Koszt przeładunku osadu ładowarką lub ładowarko-koparką z kontenera o pojemności 7 m3 stanowiącego własność Zamawiającego do kontenerów służących magazynowaniu osadu będącymi własnością Wykonawcy lub do podstawionego środka transportu, (samochodu, przyczepy ciągnikowej), lub też pomiędzy kontenerami stanowiącymi własność Wykonawcy oraz pomiędzy kontenerami, a środkami transportu Wykonawcy w celu jego wywozu do zagospodarowania będzie spoczywał na Wykonawcy. Częstotliwość przeładunku z kontenera o pojemności 7 m3 do ww. środków magazynowych i transportu wynosić będzie 3 - 4 razy w tygodniu. Wykonawca przy magazynowaniu osadu w okresie od 01.01.2015 r. do 28.02.2015 r. zobowiązuje się na swój koszt zabezpieczyć szczelne kontenery z plandeką lub zasuwane o pojemności, co najmniej 30 m3 każdy - na magazynowany osad w ilości ok. 180 Mg. Okres ten może ulec wydłużeniu z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające zagospodarowanie osadów na gruntach, na co Wykonawca powinien być przygotowany ze względu na konieczność zabezpieczenia kolejnych kontenerów na magazynowany osad. Osad może być magazynowany tylko i wyłącznie na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. W okresie od 01.03.2015 r. do 30.11.2015 r. Zamawiający również dopuszcza magazynowanie osadu na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Przysiekach jednak nie dłużej niż przez okres 2 miesięcy, a następnie odebrany od Zamawiającego i zagospodarowany przez Wykonawcę. Obsługa kontenerów (plandekowanie, zasuwanie, rozsuwanie) służących do magazynowania osadów będzie leżeć po stronie Wykonawcy. Koszt ważenia każdorazowej objętości wywożonego osadu spoczywał będzie na Wykonawcy. Ważenie będzie odbywać się na wadze samochodowej, w atestowanym punkcie kontroli obustronnie uzgodnionym, możliwie najbliżej budynku oczyszczalni ścieków. Wykonawca zobowiązuje się do wywozu odpadów według potrzeb Zamawiającego z tym, że: a) Dla objętości osadu wynoszącej do 12 Mg wywóz musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę, b) Dla objętości osadu wynoszącej od 12 Mg do 30 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 2 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę, c) Dla objętości osadu wynoszącej od 30 Mg do 100 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę i nie może trwać dłużej niż 2 dni. d) Dla objętości osadu wynoszącej od 100 Mg do 250 Mg wywóz musi nastąpić w terminie 3 dni od zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego koordynatorowi wyznaczonemu przez Wykonawcę lub innej osobie wskazanej przez Wykonawcę i nie może trwać dłużej niż 5 dni. Sprzęt użyty przez Wykonawcę podczas usługi musi być: - szczelny (nie powodować wycieków), - sprawny technicznie, - stabilny (uniemożliwiający osuwanie się osadów i przedostawanie się poza pojazd), - mieć ładowność i wytrzymałość przystosowaną do wywozu osadów i pozwalającą na ich odbiór z oczyszczalni w wymaganym terminie realizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 (trzy tysiące) PLN. 2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn.zm.). 4. Wadium wniesione w formach innych niż pieniądz (gwarancje, poręczenia) muszą mieć charakter bezwarunkowy i nieodwołalny (tzw. gwarancja na pierwsze żądanie) oraz muszą zostać przedłożone w formie oryginału. Gwarancja zapłaty wadium musi być ważna co najmniej przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni. W przypadku przedłożenia kopii dokumentu, lub dokument nie będzie spełniał wymagań formalnych - oferta nie będzie zabezpieczona wadium i Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. W dokumencie złożonej gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej muszą być zawarte wszystkie możliwości zatrzymania wadium przez Zamawiającego określone w art. 46 ustawy PZP, tj: 1) Jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie. 2) Jeżeli Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Jeżeli zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4) Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w BS Biecz Oddział w Skołyszynie Nr 95 8627 1037 2003 5000 0130 0001. Wadium wniesione w pieniądzu w inny sposób (wpłata w kasie, wpłata w banku) nie będzie uznane za wadium wniesione w sposób prawidłowy. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 10. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub o świadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że w udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=36
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach