Przetargi.pl
Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 27690250400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednosobowa Spółka Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług krajowego transportu drogowego na 2021 rok dla SRK S.A. Oddział KWK "Makoszowy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) samochód osobowy dyżurny z kierowcą + 5 pasażerów nr kat.15042 – zakres usługi obejmuje (dyżur – 365 dni) - wyjazdy zmiana A - 8 godzin - dni robocze - wyjazdy zmiana B, C oraz dni świąteczne zmiana A, B, C – 2 godziny na zmianę, - wyjazdy awaryjne – 200 godzin w ciągu roku. b) Wykonawca powinien: • Posiadać sprawny tabor samochodowy w ilości i rodzaju umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia. • Zapewnić obłożenie taboru pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. • Być dyspozycyjnym (możliwość obsługi całodobowej, stała łączność telefoniczna z firmą i kierowcą. • Zapewnić sprawną obsługę taboru samochodowego w układzie całodobowym, usuwać na własny koszt awarie. • Świadczyć usługi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach