Przetargi.pl
Świadczenie usług konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych, zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. w Warszawie

Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-941 Warszawa, ul. Świętokrzyska 31/33
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8264411,5053524 , fax. 22 8264411, 5053358,5053524
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poczta Polska S.A. Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Warszawie
  ul. Świętokrzyska 31/33 31/33
  00-941 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8264411,5053524, fax. 22 8264411, 5053358,5053524
  REGON: 01068496000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych, zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług konserwacji oraz utrzymania w stałej sprawności eksploatacyjnej systemów pożarowych, zainstalowanych w obiektach Poczty Polskiej S.A. w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504132005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Cena brutto 1 roboczogodziny naprawy
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach