Przetargi.pl
Świadczenie usług drukowania dla ARP S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 36 00, 22 695 36 88 , fax. 22 695 36 99
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
  ul. Nowy Świat 6/12
  00-400 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 36 00, 22 695 36 88, fax. 22 695 36 99
  REGON: 00674641000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.arp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług drukowania dla ARP S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi drukowania obejmującej: 1) dostawę urządzeń oraz wdrożenie Systemu Wydruku; 2) konfigurację urządzeń i integrację pracy z Systemem Wydruku; 3) konfigurację oprogramowania autoryzującego wraz z modułem raportowym do urządzeń; 4) dostawę, instalację oraz konfigurację Systemu Wydruku na serwerze wirtualnym; 5) jednorazowe szkolenie dla 300 użytkowników (dot. urządzeń podłączonych do Systemu Wydruku innego niż DocuProf posiadanego przez Zamawiającego, możliwe szkolenie on-line z wykorzystaniem MS Teams); 6) dostarczenie uproszczonych instrukcji użytkownika w formie zalaminowanych planszy dla każdego urządzenia; 7) utrzymanie Systemu Wydruku w stanie sprawności technicznej i funkcjonalnej; 8) wykonywanie przeglądów oraz konserwacji dostarczonych urządzeń; 9) dostarczanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego działania Usługi, za wyjątkiem papieru; 10) wykonywanie Usług Serwisowych urządzeń i oprogramowania; 11) dostarczenie urządzeń wyposażonych w funkcję automatycznego wysyłania informacji o błędzie do systemu rejestracji zgłoszeń Wykonawcy; 12) zapewnienie automatycznego systemu serwisowego oraz dostarczanie miesięcznych raportów z podejmowanych incydentów, problemów oraz sposobów ich rozwiązania wraz z czasami zgłoszenia, reakcji na zgłoszenie oraz skutecznego rozwiązania; 13) wszystkie urządzenia muszą realizować wydruki z serwera druku poprzez jeden uniwersalny wspólny sterownik dla systemów operacyjnych Windows 7/8/8.1/10, Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2019.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79820000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach