Przetargi.pl
Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" ogłasza przetarg

 • Adres: 05-200 Wołomin, ul. Korsaka 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 787 59 26 , fax. 22 787 59 26
 • Data zamieszczenia: 2012-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"
  ul. Korsaka 4 4
  05-200 Wołomin, woj. mazowieckie
  tel. 22 787 59 26, fax. 22 787 59 26
  REGON: 01266811900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługa związana z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji Huragan w Wołominie przy ul. Korsaka 4.Szczegółowy zakres prac oraz harmonogram określa załącznik nr 1 do Umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osir.wolomin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach