Przetargi.pl
SVA Jarosław: Wykonanie docieplenia zewnętrznego na budynku nr G1B (43 500 – Dęblin)

AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, , fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA Jarosław: Wykonanie docieplenia zewnętrznego na budynku nr G1B (43 500 – Dęblin)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia zewnętrznego na budynku nr G1B (43 500 – Dęblin) i obejmuje m.in.: - wykonanie docieplenia zewnętrznego budynku płytami styropianowymi wraz z wyprawą z silikatowego tynku dekoracyjnego; - licowanie cokołów płytkami klinkierowymi; - wykonanie i montaż podokienników z powlekanej blachy stalowej; - demontaż i ponowne zamontowanie rur spustowych; - wykonanie opasek wokół budynku z kostki brukowej wraz z ułożeniem obrzeży. Szczegółowy zakres robót zawarty został w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 10 do SIWZ. Do SIWZ został załączony przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ, który należy traktować jako dokument pomocniczy, ułatwiający przygotowanie oferty cenowej. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn, zm.). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach