Przetargi.pl
Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej C69B3PU (K1-70) w ilości około 80,00 t , odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.

Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Krańcowa 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8542702 , fax. 081 8553217
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
  ul. Krańcowa 6 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 8542702, fax. 081 8553217
  REGON: 43102931700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.lubartow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej C69B3PU (K1-70) w ilości około 80,00 t , odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywny zakup emulsji asfaltowej C69B3PU (K1-70) w ilości około 80,00 t , odbieranej transportem Zamawiającego, loco baza Wykonawcy - punkt odbioru emulsji znajdujący się w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego. Emulsja ma odpowiadać PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441136001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.lubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach