Przetargi.pl
„Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów”

"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-022 Łódź, ul. Targowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 233 50 53 , fax. 42 638 59 58
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi
  ul. Targowa 1/3
  90-022 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 233 50 53, fax. 42 638 59 58
  REGON: 10052223800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ec1lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych wraz z dystrybucją niektórych pozycji asortymentowych oraz montażem banerów w podziale na następujące części/pakiety: 1) PAKIET 1 – Usługi poligraficzne, 2) PAKIET 2 – Usługi specjalistyczne poligraficzne, 3) PAKIET 3 – Usługi w zakresie wydawnictw zwartych. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się następujące etapy: 1) w PAKIECIE 1: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), d) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, 2) w PAKIECIE 2: a) usługi drukowania, b) usługi montażu i demontażu lub opakowanie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, 3) w PAKIECIE 3: a) przygotowanie materiałów do druku (prepress), b) usługi drukowania (press), c) usługi introligatorskie (postpress), c) opakowanie, ubezpieczenie i transport do siedziby Zamawiającego lub innych miejsc przez niego wskazanych, znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, z zastrzeżeniem pkt IV.4. SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) dla każdej części/pakietu zawarty został w Formularzu asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. PRAWO OPCJI: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie świadczenia usług poligraficznych dotyczących następującego asortymentu określonego: a) w PAKIECIE 1: - w poz. 4 (Wizytówki) w ilości 5 nakładów, - w poz. 21 (Plakat, format netto 500x707mm) w ilości 5 nakładów, - w poz. 25 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 1 nakładu, - w poz. 26 (Folder, format netto 848x297mm) w ilości 2 nakładów, b) w PAKIECIE 2: - w poz. 5 (Naklejka, różne kształty) w ilości 1 nakładu, - w poz. 6 (Stand, format 2x2m) w ilości 3 nakładów, - w poz. 7 (Dibond srebrny, drapany) w ilości 1 nakładu, c) w PAKIECIE 3: - w poz. 2 (Wydawnictwo zwarte: Sergei Eisenstein, wybór tekstów) w ilości 1 nakładu, - w poz. 3 (Wydawnictwo zwarte: Alfabetyzm filmowy) w ilości 1 nakładu, o parametrach takich samych jak wskazane w Załączniku nr 3 do SIWZ (Formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający, w ramach prawa opcji, może nabyć pełną ilość nakładu asortymentu lub tylko część. Szczegółowe warunki realizacji prawa opcji zostały uregulowane w ISTOTNYCH POSTANOWIENIACH UMOWY, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1), Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2) oraz Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3). Zamawiający zastrzega, iż może skorzystać z prawa opcji do końca obowiązywania umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest przekazać do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych, zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, publikacje wskazane w PAKIECIE 3 w pozycjach od nr 1 do nr 5. Lista bibliotek oraz ilość obowiązkowych egzemplarzy znajduje się pod adresem: http://www.bn.org.pl/dla-wydawcow/egzemplarz-obowiazkowy/liczba-egzemplarzy-obowiazkowych/. Przesyłki zawierające egzemplarz obowiązkowy są zwolnione z opłat pocztowych. Wykonawca zobowiązany jest przekazać egzemplarze obowiązkowe w następujących terminach: Bibliotece Narodowej – w ciągu 5 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji; pozostałym bibliotekom – w ciągu 14 dni od zakończenia procesu produkcji publikacji. PODSTAWA PRAWNA • Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (t.jedn.: Dz.U. 2018, poz. 545), • Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad ich przekazywania (Dz.U. 1997, nr 29, poz. 161, ze zm.). RÓWNOWAŻNOŚĆ: Wobec wszelkich wskazanych i wymaganych w SIWZ norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencyjnych oraz certyfikatów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Podane przez Zamawiającego nazwy, znaki towarowe mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za „produkt równoważny”, Zamawiający będzie uznawał produkt o nie gorszych parametrach technicznych, niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ: Zamawiający, mając na uwadze treść art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 1) w PAKIECIE 1 i PAKIECIE 3: a) usługi CTP, b) usługi drukarskie, c) usługi introligatorskie; 2) w PAKIECIE 2: a) usługi drukarskie przez okres obowiązywania umowy z Wykonawcą. Zasady dokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę osób na umowę o pracę oraz kontroli wykonania przedmiotowego obowiązku i sankcji z tytułu ich nieprzestrzegania, zostały określone w § 4 i § 7 Istotnych postanowień umowy (dla każdego z pakietów), stanowiących Załącznik nr 1a, 1b oraz 1c do SIWZ. GWARANCJA: Wykonawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na okres: 1) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały informacyjno-promocyjne w zakresie PAKIETU 1, 2) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone materiały wielkoformatowe w zakresie PAKIETU 2, 3) minimum 24 miesięcy na wykonane i dostarczone wydawnictwa zwarte w zakresie PAKIETU 3. Okres gwarancji liczy się od daty podpisania właściwego protokołu zdawczo-odbiorczego. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają: „ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY” stanowiące odpowiednio Załącznik nr 1a do SIWZ (dla PAKIETU 1), Załącznik nr 1b do SIWZ (dla PAKIETU 2) oraz Załącznik nr 1c do SIWZ (dla PAKIETU 3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: PAKIET 1 – wysokość wadium 4 400,00 zł; PAKIET 2 – wysokość wadium 1 300,00 zł; PAKIET 3 – wysokość wadium 3 000,00 zł. Kwota wadium dla całego zamówienia (wszystkich PAKIETÓW) wynosi: 8 700,00 zł. Wadium może być wniesione wyłącznie w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: „WADIUM postępowanie numer 080/DA/PN/2019 – PAKIET NR …” Wadium wniesione w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert: Bank: PKO BP S.A Oddział w Łodzi Numer rachunku: 02 1020 3352 0000 1602 0221 0482 Wadium wniesione w innej niż pieniądz dopuszczonej formie, należy złożyć w oryginale wraz z ofertą w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty (w odrębnej kopercie), a jego kopia w ofercie.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Treść oferty stanowią następujące dokumenty: 1. FORMULARZ OFERTY – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 2 do SIWZ), składany w oryginale. 2. FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem) (wg zał. nr 3 do SIWZ), składany w oryginale. 3. Po 1 EGZEMPLARZU PRÓBKI określonej w Załączniku nr 3 do SIWZ: a) w PAKIECIE 1 w poz. 4 (Wizytówka), poz. 27 (Folder, format netto 848x297mm), b) w PAKIECIE 2 w poz. 4 (Kanwas); c) w PAKIECIE 3 (Wydawnictwo zwarte – zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale IX.6.3. SIWZ (Zasady oceny kryterium „Jakość”) oraz w Załączniku 3 do SIWZ w zakresie Pakietu 3). Każda próbka będzie przedmiotem badania w kryterium „Jakość” w kryteriach oceny ofert, określonych w rozdziale IX SIWZ. Wykonawca na żądanie Zamawiającego, potwierdzi autentyczność każdej próbki. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wypełnionego WYKAZU ZŁOŻONYCH PRÓBEK (wg zał. nr 5 do SIWZ). Ponadto wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty: 1. ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA lub kopia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę wystawiającą lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.jedn. Dz.U. 2018 poz. 1044 ze zm.), nie jest wymagane uiszczenie opłaty. 2. DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WNIESIENIE WADIUM – w innej formie niż pieniężna, tj. oryginał gwarancji lub poręczenia. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie zakupowej) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują (bez wezwania) Zamawiającemu: 1. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu albo braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej, składane w oryginale. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach