Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy wybranych, nowych lub regenerowanych podzespołów samochodowych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, turbosprężarki i kompresory klimatyzacji) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ( 5 zdań częściowych)

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 10-521 Olsztyn, ul. Partyzantów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5225200, 5225760 , fax. 895 225 205
 • Data zamieszczenia: 2020-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Partyzantów 42529
  10-521 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5225200, 5225760, fax. 895 225 205
  REGON: 51006478400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy wybranych, nowych lub regenerowanych podzespołów samochodowych (alternatory, rozruszniki, przekładnie kierownicze, turbosprężarki i kompresory klimatyzacji) do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie ( 5 zdań częściowych)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym są sukcesywne dostawy nowych lub po regeneracji podzespołów tj. alternatorów, rozruszników, przekładni kierowniczych, turbosprężarek, kompresorów klimatyzacji, do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 zadań częściowych: a) Zadanie nr 1 – dostawy alternatorów samochodowych nowych lub zregenerowanych, b) Zadanie nr 2 – dostawy rozruszników samochodowych nowych lub zregenerowanych, c) Zadanie nr 3 – dostawy samochodowych przekładni kierowniczych nowych lub zregenerowanych, d) Zadanie nr 4 – dostawy turbosprężarek samochodowych nowych lub zregenerowanych, f) Zadanie nr 5- dostawy kompresorów klimatyzacji nowych lub zregenerowanych. 2. Szczegółowy wykaz asortymentowy dla każdego zadania zawierają formularze cenowe, stanowiące załączniki nr 2a – 2 e do SIWZ. W zakresie zadań nr 1 i nr 2 Zamawiający wymaga: 3.1 Termin dostawy alternatorów i rozruszników nowych lub po regeneracji do Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, zgodny z ofertą najkorzystniejszą, jednak nie później, niż do godziny 14:00 czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. 3.2. Oferowane alternatory i rozruszniki muszą odpowiadać parametrami alternatorom i rozrusznikom montowanym fabrycznie w poszczególnych markach pojazdów. Dopuszcza się regenerację alternatorów i rozruszników przekazanych do regeneracji przez Zamawiającego. 3.3. Dostawy zamówionych podzespołów nowych lub po regeneracji (w tym również w ramach udzielonej gwarancji) będą odbywały się na koszt wykonawcy do magazynu SO KWP w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3. 3.4. W dostarczonych regenerowanych alternatorach i rozrusznikach wymagane jest zastosowanie nowych łożysk, panewek, szczotek , regulatorów napięcia, sprzęgieł jednokierunkowych, elektrowłączników / automatów rozrusznika /. 3.5. Wymagane jest, aby wykonawca udzielił gwarancji na nowy lub regenerowany podzespół (alternator, rozrusznik) na okres minimum 6 miesięcy. 4. W zakresie zadania nr 3 Zamawiający wymaga: 4.1. Termin dostawy przekładni kierowniczych nowych lub po regeneracji do Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, zgodny z ofertą najkorzystniejszą, jednak nie później, niż do godziny 14:00 czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. 4.2. Oferowane przekładnie kierownicze nowe lub po regeneracji muszą odpowiadać parametrami przekładniom kierowniczym montowanym fabrycznie w poszczególnych markach pojazdów. 4.3. Dostawy zamówionych podzespołów nowych lub po regeneracji (w tym również w ramach udzielonej gwarancji) będą odbywały się na koszt wykonawcy do magazynu SO KWP w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3. 4.4 W regenerowanych przekładniach kierowniczych wymagane jest zastosowanie fabrycznie nowych wszelkich uszczelnień i elementów gumowych - oringów , simeringów, uszczelek gumowych, uszczelnień listwy uszczelnień wałka rozdzielacza, przewodów hydraulicznych, osłon gumowych na drążki kierownicze, łożysk, tulei prowadzących. 4.5 Zamawiający wymaga by przekładnie kierownicze nowe lub po regeneracji dostarczane były z założonymi osłonami i drążkami kierowniczymi bez końcówek. 4.6. Wymagane jest, aby wykonawca udzielił gwarancji na nowy lub regenerowany podzespół (przekładnia kierownicza) na okres minimum 6 miesięcy. 5. W zakresie zadania nr 4 i nr 5 Zamawiający wymaga: 5.1. Termin dostawy turbosprężarek i kompresorów klimatyzacji nowych lub po regeneracji do Zamawiającego w Olsztynie przy ul. Pstrowskiego 3, zgodny z ofertą najkorzystniejszą, jednak nie później, niż do godziny 14:00 czwartego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia. 5.2. Oferowane turbosprężarki i kompresory klimatyzacji nowe lub po regeneracji muszą odpowiadać parametrami turbosprężarkom i kompresorom klimatyzacji montowanym fabrycznie w poszczególnych markach pojazdów. 5.3. Dostawy zamówionych podzespołów nowych lub po regeneracji (w tym również w ramach udzielonej gwarancji) będą odbywały się na koszt wykonawcy do magazynu SO KWP w Olsztynie ul. Pstrowskiego 3. 5.4. W regenerowanych turbosprężarkach i kompresorach klimatyzacji wymagane jest zastosowanie fabrycznie nowych wszelkich uszczelnień i elementów gumowych - oringów , simeringów, uszczelek gumowych, łożysk nośnych, łożysk oporowych. 5.5. Wymagane jest, aby wykonawca udzielił gwarancji na nowy lub regenerowany podzespół (turbosprężarka lub kompresor klimatyzacji) na okres minimum 6 miesięcy. 6. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad zamontowanych podzespołów dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w terminie nieprzekraczającym 4 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, podzespołów wolnych od wad. Zamawiający zwróci Wykonawcy na jego koszt, reklamowane podzespoły, po ich wymontowaniu, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych. Kwestie sporne w zakresie reklamacji podzespołów będą rozstrzygane polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia na drodze sądowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.W przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przed terminem składania ofert wnieść wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 złotych) Zadanie nr 2 – 800,00 zł (słownie: osiemset 00/100 złotych) Zadanie nr 3 – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) Zadanie nr 4 – 1. 050,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt 00/100 złotych) Zadanie nr 5 – 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 złotych) 2.Łączna kwota wadium dla wszystkich zadań wynosi: 5 350,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt 00/100 złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 1 do SIWZ, podpisany przez Osoby Uprawnione i zawierający oświadczenie, że w przypadku wyboru jego oferty Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ, 2.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o Załącznik nr 3 do SIWZ), 3.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o Załącznik nr 4 do SIWZ), 4.Formularz cenowy odpowiednio dla każdego zadania, na które jest składana oferta sporządzony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2a/2e do SIWZ, 5.(Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, -(Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, -(Jeżeli dotyczy) Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom w oparciu o Załącznik Nr 8 do SIWZ, -Dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach