Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, siatek chirurgicznych oraz produktów specjalistycznych - oznaczenie sprawy PN-02/2016

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 88-200 Radziejów, ul. Szpitalna 3
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 054 2853631 , fax. 054 2853701
 • Data zamieszczenia: 2016-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 3 3
  88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 054 2853631, fax. 054 2853701
  REGON: 91033303600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalradziejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, siatek chirurgicznych oraz produktów specjalistycznych - oznaczenie sprawy PN-02/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonawca w ramach zamówienia przyjmuje do wykonania sukcesywne dostawy szwów chirurgicznych, siatek chirurgicznych oraz produktów specjalistycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie. Ilości i asortyment zostały zapisane w formularzu asortymentowo -cenowym stanowiącym załącznik nr 2 (siwz). Zamówienie obejmuje swoim zakresem 8 niepodzielnych zadań. Jest wskazane aby do wersji papierowej oferty załączono również wersję elektroniczną formularza asortymentowo cenowego załącznik nr 2 (siwz) na dowolnym nośniku. 2. Wykonawca zobowiązany jest zaoferować przedmiot zamówienia zgodnie z parametrami, opisanymi w specyfikacjach asortymentowo - cenowych - załącznik nr 2 do siwz. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych. Przez oferty równoważne należy rozumieć przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż określone w formularzu asortymentowo cenowym - załącznik nr 2 do siwz. 3.Zamawiający wymaga aby oferowane materiały szewne posiadały ważne dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz winny posiadać okres ważności pozwalający Zamawiającemu na ich użytkowanie przez okres minimum 6 miesięcy, licząc od daty dostawy. 4. Wykonawca zaakceptuje realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załączniki nr 7 do siwz. 5.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do stosowania i obrotu przy pierwszej dostawie. Do oferty Wykonawca załącza oświadczenie wg własnego wzoru że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i posiada stosowne w tym zakresie dokumenty, które to dokumenty Wykonawca dostarczy w terminie określonym w niniejszym punkcie. 6. Dostawy będą realizowane sukcesywnie, w trakcie trwania umowy na koszt i ryzyko Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, na podstawie odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego, w terminie max. 3 dni roboczych licząc od momentu złożenia zamówienia. 7. Miejsce realizacji zamówienia: Apteka Szpitalna w siedzibie Zamawiającego: w godzinach 7:30 -14:00. 8.Termin płatności wynosi 30 dni licząc od daty wykonania zamówienia i doręczenia Zamawiającemu faktury. 9. Okres stałości ceny - przez cały okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w załączniku nr 7 do siwz. 10. Informacja dotycząca ofert wariantowych. 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 Pzp. 11. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 1) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 Pzp. 12. Informacja na temat zastosowania aukcji elektronicznej. 1) Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 13. Informacja na temat umowy ramowej. 1) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 14. Informacja na temat ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 1) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 15. Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku planowanego powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest podać w oświadczeniu Wykonawcy o zakresie dostaw zleconych do wykonania podwykonawcom (zał. nr 6 dosiwz) zakres przewidzianych do wykonania przez nich części zamówienia. W przypadku powierzeniawykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców jak za własne. 16. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalradziejow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach