Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy jaj kurzych klasy AM do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C. K. Norwida
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 759 230 , fax. 32 475 92 33
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. C. K. Norwida 23
  44-268 Jastrzębie-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 324 759 230, fax. 32 475 92 33
  REGON: 31980700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy jaj kurzych klasy AM do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów wymienionych w poniższej tabeli, w szacunkowych ilościach podanych poniżej. 1. Jaja kurze klasy AM (CPV 03142500-3) - 156.000 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, a w szczególności m.in.: b) Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Z 2017 poz. 149 z późn. zm.); c) Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2016 poz. 1604 z późn. zm.); d) Ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242 z późn. zm.) e) Rozporządzeniem WE nr 853/2004 Parlamenty Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. UE. L. 139, poz. 55 z dnia 30.04.2004 r. z późn. zm.) f) Rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE. L. 139, poz. 1 z 30.04.2004 r. z późn. zm.) g) Rozporządzeniem WE nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. UE. L 31, poz. 1 z dnia 1 lutego 2002 r. z późn. zm.) 2. Wykonawca zrealizuje dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego (44-268 Jastrzębie-Zdrój, ul. C.K. Norwida 23) własnym transportem, na własny koszt. Środek transportu musi spełniać obowiązujące wymogi sanitarne dla przewozu artykułów żywnościowych. Koszty rozładunku przedmiotu zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy ponosi Wykonawca. 3. Dostawy realizowane co najmniej raz w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1200 w terminach i ilościach uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego. Każde zamówienie złożone będzie za pośrednictwem telefonu, faxu bądź e-mail najpóźniej do godziny 14°° w dzień poprzedzający dostawę. Zamawiający zastrzega, iż wjazd do jednostki będzie odbywał się bez zbędnej zwłoki, jednakże czas wjazdu pojazdu Wykonawcy może być ograniczony względami bezpieczeństwa jednostki penitencjarnej, co w konsekwencji może wydłużyć czas oczekiwania na wjazd na jej teren. 4. Ilość przedmiotu zamówienia jest ilością maksymalną, jaką może zamówić Zamawiający i może ona ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym proporcjonalnemu zmniejszeniu ulega również cena całkowita wynikająca z przeprowadzonego postępowania przetargowego. 5. Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zobowiązuje się do odbioru od Wykonawcy dostaw asortymentu obejmujących 70% (siedemdziesiąt procent) ilości przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego. Zamawiający będzie żądał przy każdej dostawie wystawionego Handlowego Dokumentu Identyfikacyjnego. 6. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie w opakowaniach oznakowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. z 2015 r., poz. 29 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem WE nr 1953/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz. U. UE.L.2004.338.4 z późn. zm.), a także ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. , poz. 149 z późn. zm.) Opakowanie winno zawierać co najmniej informacje wskazane w treści załącznika nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający, w związku z opisem przedmiotu zamówienia za pomocą norm – dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku nr 1 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ przedkładając wraz z ofertą: a) Opis każdego produktu równoważnego np. szczegółowa karta produktu, deklaracja zgodności, protokół z badań laboratoryjnych, potwierdzający zgodność właściwości fizyko-chemicznych, jakościowych danego produktu w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Opis każdego produktu równoważnego załącza wraz z ofertą jedynie ten wykonawca, który oferuje produkty równoważne. Brak ww. opisów, nie wskazanie zastosowania równoważności powoduje uznanie, iż Wykonawca oferuje produkty zgodnie z wymaganiami Zamawiającego bez zastosowania równoważności. 8. Zamawiający zobowiązuje jednocześnie Wykonawcę do tego, aby jakość dostarczanych artykułów spożywczych będących przedmiotem niniejszego zamówienia, sposób ich pakowania, a także rodzaj używanych opakowań zbiorczych powodowały obniżenie ponoszonych przez Zamawiającego kosztów przechowywania, przygotowania i dystrybucji dostarczanych artykułów i wytwarzanych z nich potraw jak również kosztów wywozu i utylizacji powstałych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03142500-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie ze względu na jego niezłożoną i jednoznaczną specyfikę oraz powszechny charakter

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach