Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy gazu propan – butan w fazie ciekłej wraz z użyczeniem instalacji magazynowej gazu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie

Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie ogłasza przetarg

 • Adres: 07-203 Somianka, Nadbużańska 41 Popowo Parcele
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 782 71 62 , fax. 22 782 71 60
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
  Nadbużańska 41 Popowo Parcele
  07-203 Somianka, woj. mazowieckie
  tel. 22 782 71 62, fax. 22 782 71 60
  REGON: 000320526
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy gazu propan – butan w fazie ciekłej wraz z użyczeniem instalacji magazynowej gazu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy gazu propan – butan w fazie ciekłej wraz z użyczeniem instalacji magazynowej gazu na potrzeby Oddziału Zamiejscowego w Kikitach Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Popowie.W zakres zamówienia wchodzi: m.in. wykonanie i użyczenie instalacji magazynowej gazu trzech zbiorników o pojemności od 6400 do 6700 dm3 każdy. Gaz powinien spełniać wymagania zgodnie z normą PN-C-960008:1998 oraz wymaganiami jakościowymi ujętymi w Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1293). Powyższe zbiorniki zostaną użyczone przez cały okres trwania umowy. W momencie wygaśnięcia przedmiotowej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania zbiorników na koszt własny w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania zamawiającego zawiera załącznik nr 5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach