Przetargi.pl
„SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”

Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej ogłasza przetarg

 • Adres: 21-010 Łęczna, Krasnystawska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 752 29 20 , fax. 81 752 29 20
 • Data zamieszczenia: 2020-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczyński - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej
  Krasnystawska 52
  21-010 Łęczna, woj. lubelskie
  tel. 81 752 29 20, fax. 81 752 29 20
  REGON: 43249641700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatleczynski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „SUKCESYWNE DOSTAWY DO SIEDZIBY POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W ŁĘCZNEJ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Rodzaj zamówienia: dostawy. 3.2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy do siedziby Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej artykułów spożywczych według podziału na 7 zadań: 1) Zadanie nr 1 art. spożywcze, 2) Zadanie nr 2 mięsa, wędliny, 3) Zadanie nr 3 drób, 4) Zadanie nr 4 pieczywo, 5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie, 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce, 7) Zadanie nr 7 mrożonki. Uszczegółowienie potrzeb artykułów spożywczych, w zakresie każdego z zadań, uwzględniono w szczegółowych formularzach oferty stanowiących załączniki do ogólnego Formularza oferty, w zakresie danego zadania. 3.3. Ilość i asortyment zakupu artykułów spożywczych, podana w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, jest przybliżona i będzie ulegała zmianom dostosowanym do aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Szacunkowa wielkość dostaw określona w szczegółowym formularzu potrzeb w zakresie danego zadania, tożsamym z załącznikiem Nr 1 do umowy, może zostać w trakcie realizacji dostaw zmieniana w wysokości do +40 % w zakresie ilości poszczególnych produktów. Przy czym zmiany te nie mogą przekroczyć łącznej kwoty zamówienia oferowanej przez Wykonawcę w zakresie danego zadania. Podane ilości artykułów stanowią więc szacowane ilości zamówienia, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw. 3.4. Zamawiający określając wielkość opakowania produktu w szczegółowych formularzach oferty w zakresie danego zadania, oprócz pozycji w których wskazano wagę opakowania, dopuszcza również inną niż podana wielkość opakowania. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej wielkości opakowania cena jednostkowa winna być przeliczona proporcjonalnie do wagi oferowanego opakowania i wymaganej ilości zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przeliczenia i zmiany odpowiednio proponowanej ilości zamawianej pozycji artykułu. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany gramatur w szczegółowym formularzu potrzeb w poszczególnym asortymencie w przedziale ± 20% wielkości opakowania. 3.5. Dostawa artykułów odbywać się będzie sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego zgłoszonych pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną do godz. 14:00 na minimum 1 do 3 dni wcześniej przed wymaganą dostawą. 3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia: 1) Zadanie nr 1 art. spożywcze - dostawy codziennie poniedziałek-piątek wg zapotrzebowania Zamawiającego; 2) Zadanie nr 2 mięso i wędliny: - dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano; 3) Zadanie nr 3 drób - dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano; 4) Zadanie nr 4 pieczywo: - dostawy codziennie w godz. porannych 6.00-6.30 z wyjątkiem niedziel i świąt; 5) Zadanie nr 5 art. mleczarskie , - dostawy przynajmniej 3 razy w tygodniu do godz. 10.00 rano; 6) Zadanie nr 6 warzywa i owoce - dostawy codziennie poniedziałek- piątek; 7) Zadanie nr 7 mrożonki - dostawy przynajmniej dwa razy w tygodniu wg zapotrzebowania Zamawiającego. 3.7. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego będzie odbywał się na koszt Wykonawcy transportem dopuszczonym przez organy sanitarne do transportu żywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. 3.8. Dostarczane artykuły muszą być zawsze świeże i charakteryzować się długim terminem przydatności do spożycia, nie mniej niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, właściwym dla swojego asortymentu, opakowania mają być oznaczone, artykuły muszą być bez obcych smaków, zapachów i pleśni, bez zanieczyszczeń mechanicznych. 3.9. Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment przez Wykonawcę posiadał datę przydatności do spożycia. W przypadku nie wskazania przez Zamawiającego daty ważności artykułu data przydatności do spożycia produktu wynosi minimum 7 dni od dnia dostawy. 3.10. Dostarczane artykuły muszą spełniać standardy jakościowe oparte o Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług określone w szczegółowych formularzach oferty. 3.11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że dostarczone artykuły nie nadają się do spożycia i nie spełniają standardów jakościowych określonych w szczegółowym formularzu potrzeb- odmówi przyjęcia tych produktów, a Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć asortyment pełnowartościowy i zdatny do spożycia w ciągu 1 dnia roboczego, po tym terminie Zamawiający zakupi sporny artykuł u innego dostawcy, różnicą ceny obciążając wybranego w tym postępowaniu Wykonawcę danego zadania. 3.12. Po stronie Wykonawcy jest udowodnienie Zamawiającemu, iż oferowane artykuły spełniają standardy jakościowe wskazane w punkcie 3.8 – 3.10 niniejszego działu SIWZ. 3.13. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w formularzu ofertowym). Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać minimalne parametry techniczne (jego rodzaj, konsystencja i skład surowcowy produktu itp.), a także posiadać cechy jakościowe (Polskie Normy przenoszące normy europejskie i Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług, dopuszczone do stosowania gastronomicznego środki konserwujące i barwiące itp.) i walory spożywcze (skład, smak, zapach, barwa itp.) nie gorsze niż produkty wymienione przez Zamawiającego. 3.14. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie produktów równoważnych opisywanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez wpisanie nazwy produktu równoważnego w szczegółowych formularzach potrzeb w zakresie danego zadania (załączniki do formularza ofertowego), i poprzez przeprowadzenie dowodu równoważności stosując opis porównawczy parametrów wyspecyfikowanych przez Zamawiającego w zamówieniu z parametrami produktów oferowanych jako równoważne. 3.15. W zakresie dostaw artykułów równoważnych wymienionych przez Wykonawców w szczegółowym formularzu oferty, Zamawiający będzie miał prawo każdorazowo, w ramach danej dostawy, w przypadku wątpliwości żądać kart charakterystyki danego produktu, wydanych przez producenta lub innego odpowiedniego do tego celu dokumentu dla danej dostawy. 3.16. Jeżeli Wykonawca w szczegółowym formularzu oferty nie wpisze nazwy produktu oferowanego Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje produkt wymieniony „z nazwy”. 3.17. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na realizację zadnia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi aktualne zaświadczenie o wpisie do urzędowego rejestru bezpieczeństwa żywności i żywienia zakładów, firm i producentów podlegających urzędowej kontroli przez Państwową Inspekcje Sanitarną lub Inspekcję Weterynaryjną na podstawie ustawy z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj.Dz.U. z 2019 r., poz. 1252).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach