Przetargi.pl
Sukcesywne bezgotówkowe tankowanie samochodów – ambulansów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48(54)2828001 , fax. +48(54)2828002
 • Data zamieszczenia: 2017-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
  Słowackiego 18
  87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. +48(54)2828001, fax. +48(54)2828002
  REGON: 911344332
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne bezgotówkowe tankowanie samochodów – ambulansów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywne bezgotówkowe tankowanie samochodów - ambulansów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w ciągu 12 miesięcy od momentu podpisania umowy w stacjach paliwowych czynnych całodobowo. Zamawiający dopuszcza stacje paliwowe czynne w godzinach od 6:00 do 22:00 z zastrzeżeniem, iż muszą być czynne 7 dni w tygodniu, w niedziele i w święta. Przewidywany roczny zakup: olej napędowy ON - ok. 36.000 l. benzyna bezołowiowa Pb95 - ok. 1.800 l. Oferent obowiązkowo musi posiadać punkt sprzedaży w Aleksandrowie Kujawskim i drugi punkt w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego. 2. Przedmiot zamówienia jest klasyfikowany wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) jako: CPV: Benzyna bezołowiowa – 09.13.21.00-4 Olej napędowy - 09.13.41.00-8 3. Paliwa i oleje muszą spełniać wymagania jakościowe odpowiednich i obowiązujących polskich norm oraz przepisów w tym zakresie. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U z 2015 r. poz. 1680) oraz odpowiednio odpowiadający Polskim Normom: 1. Normie PN – EN 228 2. Normie PN – EN 590 Rzeczywista ilość realizowanych w trakcie umowy dostaw będą wynikały z ewentualnych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przekazania zamówienia Podwykonawcy. Zamawiający wymaga rozliczenia bezgotówkowego przy pomocy kart paliwowych lub innego sposobu bezgotówkowego rozliczenia. Do faktury Wykonawca załączy zestawienie zawierające: - datę i miejsce tankowania, - ilość zatankowania, - numer rejestracyjny tankowanego pojazdu oraz nazwisko kierowcy Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu umowy w zakresie ilości i asortymentu w przypadku gdy z powodów ekonomicznych bieżących potrzeb (lub innych) nie będzie to leżało w interesie Zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały stawione żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. Obowiązkiem składającego ofertę jest zapoznanie się z SIWZ oraz załącznikami łącznie z przygotowanym projektem umowy oraz uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09132100-4

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach