Przetargi.pl
SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – z podziałem na dwa zadania

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Przemyska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 212 560 , fax. 166 215 297
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.
  ul. Przemyska 15
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 166 212 560, fax. 166 215 297
  REGON: 65022843500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http;//www.bip.pgkim.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Komunalna - 100% udziału Gminy Miejskiej Jarosław - art. 3 ust. 1 pkt 3 Ustawy Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNA DOSTAWA POJEMNIKÓW DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – z podziałem na dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników przeznaczonych na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie z podziałem na zadania 1. ZADANIE 1 1) Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych – pojemność 1100 litrów a) ilość pojemników: 100 szt.; b) wykonane metodą wtryskową z nowego granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD c) kolor pojemników: grafitowy, d) czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół na obrotnicy, e) przednia oraz boczne ściany korpusu z dwoma pionowymi przetłoczeniami wzmacniającymi na całej wysokości korpusu f) na pokrywie wytłoczenie „NIE WRZUCAĆ GORACEGO POPIOŁU" lub równoważny symbol graficzny g) posiadające atest PZH - dołączyć atest h) wykonane zgodnie z norma EN-840 - dołączyć certyfikat i) posiadające odporność na działanie: promieni UV, niskie temperatury, działanie środków chemicznych, udary mechaniczne, j) pojemniki mają posiadać w dolnej części otwór odcieków z korkiem, k) wszystkie krawędzie w pojemnikach zaokrąglone, tak aby nie powodowały obrażeń pracowników i użytkowników, l) pojemniki przygotowane do montażu elektronicznego systemu identyfikacji pojemników; m) nośność – 510 kg n) posiadające certyfikat jakości RAL GZ 951/1 - dołączyć certyfikat nie starszy niż jeden rok od daty złożenia oferty o) znak zgodności z normą EN-840 oraz znak certyfikatu jakości RAL GZ 951/1 muszą być wytłoczone na pojemniku, p) na pokrywie wytłoczenia – znak jakości RAL GZ 951/1 i wytłoczony rok produkcji, q) na korpusie wytłoczenia - znak jakości RAL GZ 951/1, pojemność oraz ładowność, r) pojemnik przystosowany do opróżniania przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową , s) logo firmy – wytłoczenie, nadruk lub naklejka koloru białego lub pomarańczowego z numerem telefonu w ten sposób – „PGKiM w Jarosławiu sp. z o.o. – Zakład Oczyszczania Miasta Makowisko 163, 37-500 Jarosław 16 621-63-87” t) pojemniki nowe 2) Postanowienia formalno - prawne Produkt posiada: a) Certyfikat zgodności z EN – 840; b) Atest higieniczny; c) Dokument nadania (w języku polskim) wydany przez RAL potwierdzający, że pojemnik posiada znak jakości nadany przez tę instytucję; d) Okres gwarancji minimum 24 miesięcy. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w cenie dostawy zapewnił transport pojemników do jego magazynu zlokalizowanego w Zakładzie Oczyszczania Miasta PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. w Makowisku 163, 37-500 Jarosław (województwo podkarpackie, powiat jarosławski). Dostawy pojemników mogą odbywać się partiami (sukcesywnie) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-13.00 ZADANIE II 1) Postanowienia ogólne Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników wykonanych z tworzywa sztucznego (PE-HD) do selektywnego zbierania (segregacji zewnętrznej) wybranych frakcji odpadów komunalnych z podziałem na: 1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Zamówienie obejmuje dostawę 120 szt. nowych pojemników do selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34928480-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach