Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3–4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 700 Mg

Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-016 Poznań, Energetyczna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 878 05 10 , fax. 61 878 05 59
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Poznań Zakład Robót Drogowych w Poznaniu
  Energetyczna 4
  61-016 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 878 05 10, fax. 61 878 05 59
  REGON: 30161633700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3–4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 700 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3–4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości 700 Mg Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania całego zamówienia. Standardy jakościowe: Standardy jakościowe mieszanek z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3–4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 zawiera załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Mieszanka musi posiadać znak jakości CE oraz być zgodna z normą PN EN-13108-1. Zamawiający zastrzega prawo opcji. Prawo opcji będzie polegało na zamówieniu mieszanki z betonu asfaltowego dla warstwy ścieralnej: AC8S, AC11S dla KR 3–4, warstwy wiążącej: AC16W dla KR 3-4 w maksymalnej ilości do 350 Mg (50%), po cenie jednostkowej wskazanej w ofercie, w okresie do 2 tygodni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku gdy ilości zamówienia podstawowego wskazane w pkt. 3.1. zostanie wyczerpana. Zamówienia w ramach prawa opcji będą składane przez Zamawiającego i realizowane przez Wykonawcę w ten sam sposób co zamówienia przedmiotu podstawowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44114100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Bank PKO BP S.A nr 22 1020 4027 0000 1202 1262 7008, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w oddziale finansowo - księgowym zamawiającego w godzinach od 700 do 1500 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kancelarii zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę. a) formularz ofertowy;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach