Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa mięs i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.

Zakład Karny w Sierakowie Śląskim ogłasza przetarg

 • Adres: 42793 Sieraków Ślaski, Ul. Cegielniana
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343538505 , fax. 343538505
 • Data zamieszczenia: 2018-11-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sierakowie Śląskim
  Ul. Cegielniana 13
  42793 Sieraków Ślaski, woj. śląskie
  tel. 343538505, fax. 343538505
  REGON: 24344379350000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna więziennictwa - zakład karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa mięs i wędlin drobiowych do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część nr 1 mięsa drobiowe - kurczak mrożony w ilości 1800kg, serca drobiowe w ilości 180kg, żołądki drobiowe w ilości 180kg, wątroba drobiowa w ilości 180kg, część nr 2 - wędliny drobiowe - pasztet drobiowy zapiekany - w ilości 950kg, pieczeń drobiowa w ilości 950kg, blok drobiowy z indyka w ilości 950kg, kiełbasa mielonka drobiowa w ilości 450kg, kiełbasa kanapkowa drobiowa w ilości 950kg, baleron drobiowy w ilości 450kg, kiełbasa mortadela drobiowa w ilości 450kg, kiełbasa śniadaniowa drobiowa w ilości 950kg, parówki drobiowe parzone w ilości 500kg, kurczak w galarecie w ilości 450kg, kiełbasa śląska drobiowa w ilości 500kg, kiełbasa krakowska drobiowa w ilości 450kg, kiełbasa żywiecka drobiowa w ilości 450kg, kiełbasa szynkowa drobiowa w ilości 450kg, szynka z piersi z indyka w ilości 450kg, polędwica z indyka w ilości 450kg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15112100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy, którego złożona oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza do dostarczenia przed podpisaniem umowy lub w trakcie jej trwania do wglądu niżej wymienione dokumenty (które dotyczą danego wykonawcy): dokumentu wystawionego dla Wykonawcy przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej (gdy Wykonawca nie będący producentem pozostaje pod nadzorem PIS) lub certyfikatu wystawionego przez upoważnioną jednostkę certyfikującą stwierdzający, że w procesie produkcji lub obrocie artykułami żywnościowymi jest stosowany system HACCP; zgodnie z ustawą z dnia 25.08.2016r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. z 2010r. Nr 136 poz. 914 z późn.zm) – warunek dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach