Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 246 w Warszawie – 2018 rok

Szkoła Podstawowa Nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki ogłasza przetarg

 • Adres: 04063 Warszawa, ul. Białowieska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 810 23 01 , fax. 22 810 23 01
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 246 im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki
  ul. Białowieska 22
  04063 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 810 23 01, fax. 22 810 23 01
  REGON: 80134900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp246.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szkoła podstawowa publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 246 w Warszawie – 2018 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej Nr 246 w Warszawie – 2018 rok”. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka, lub wszystkie części zamówienia. Oferta częściowa musi obejmować wszystkie pozycje określone w danej części. Oferta częściowa musi obejmować minimum jedną z poniższych części: Część 1: Pieczywo i wyroby cukiernicze – CPV 15.00.00.00-8, 15.81.10.00-9. Część 2: Ryby – CPV 15.00.00.00-8, 15.22.00.00-6. Część 3: Mrożonki – CPV 15.00.00.00-8, 15.33.11.70-9. Część 4: Warzywa i owoce świeże – CPV 15.00.00.00-8, 15.30.00.00-1. Część 5: Mięso – CPV 15.00.00.00-8, 15.10.00.00-9. Część 6: Wędliny – CPV 15.00.00.00-8, 15.13.11.30-5. Część 7: Produkty ogólnospożywcze – CPV 15.00.00.00-8, 15.80.00.00-6. Część 8: Produkty mleczarskie – CPV 15.00.00.00-8, 15.50.00.00-3. Część 9: Wyroby garmażeryjne – CPV 15.00.00.00-8, 15.89.42.00-3. Szczegółowy wykaz produktów dla poszczególnych części zamówienia stanowi załączniki nr 6a-6i do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach